Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Bk 775/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-01-03

, przeznaczonego zarządzeniem do sprzedaży lokalu mieszkalnego jako odrębnej nieruchomości, jest sprawą cywilną, rozpoznanie której nie należy do właściwości sądu...
. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. jed. Dz.U. z 2004r., nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) przeznaczono do sprzedaży lokale mieszkalne...

III SA/Łd 311/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-09-19

z 2004r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Sprzedaż nieruchomości regulowały przepisy Działu II rozdziału 3 w/w ustawy i nie przewidywały wydawania decyzji administracyjnych...
w tych sprawach, ponieważ w czynnościach sprzedaży nieruchomości gmina występowała jako podmiot prawa cywilnego. Organ wskazał, iż z uwagi na cywilnoprawny charakter...

II SA/Wa 2271/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-04

wnioskodawcę do przedstawienia powyższej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Z poczynionych przez organ ustaleń wynika, że wcześniej aktem...
notarialnym z dnia [...] kwietnia 2008 r., potem zmienionym w dniu [...] stycznia 2009 r., wymieniony zobowiązał się do sprzedaży swojego udziału w tej nieruchomości...

II SA/Wr 458/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-04

oraz między tymi jednostkami, 3) jest zbywana na zasadach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2, 4) zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny, 5) sprzedaż nieruchomości...
ten stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat...

III SAB/Łd 11/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-09

nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd...
państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Sprzedaż nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (art. 27 zd. 1 u.g.n.) i następuje w drodze...

III SA/Lu 250/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-25

. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603, ze zm.)., Zasady udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości dla nabywców lokali mieszkalnych określa §...
regulacji w zakresie ustalania i rozkładania na raty ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ponieważ stanowi kompletną regulację w tym zakresie., Odnośnie § 6...

IV SA/Po 229/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-14

wyłączenia należących do nich lokali od sprzedaży., Pełnomocnik argumentował, że na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami skarżący nabyli uprawnienie...
z normy art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, polegające na tym, że z chwilą przeznaczenia zajmowanego przez nich lokali do sprzedaży uzyskali oni prawo...

III SA/Gl 291/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-21

pięciu sędziów NSA z 9 października 2000 r. sygn. akt OPK 15/00 (ONSA 2001, Nr 1, poz. 18), iż sprzedaż nieruchomości w trybie art. 27 ustawy z 21 sierpnia 1997 r...
sprzedaży. Naturą stosunków cywilnoprawnych jest równorzędność stron. Sprawa sprzedaży, rozporządzenia nieruchomością przez jej właściciela nie zawiera elementu administracyjnego...

I SA 148/90 - Wyrok NSA z 1990-03-23

1. Przy sprzedaży lokalu o powierzchni określonej dla lokali stanowiących odrębne nieruchomości /par. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r...
i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami...

II SA/Wa 2994/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-23

. W tym samym dniu A. T. dokonała sprzedaży omawianej nieruchomości (Rep A wskazano numer) za cenę w kwocie [...] zł. W akcie sprzedaży zapisano, że nieruchomość zabudowana...
, czy (a jeśli tak-jak) zostały wydatkowane środki ze sprzedaży omawianej nieruchomości w 2012 r. w kwocie 800 000 zł oraz o udokumentowanie powyższego, gdyż dołączone do wniosku kartoteki kont...
1   Następne >   +2   +5   +10   71