Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Sz 2785/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-10-28

Ustanowienie hipoteki zabezpieczającej roszczenie Skarbu Państwa lub gminy z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości dokonanej na podstawie przepisów o gospodarce gruntami...
i wywłaszczaniu nieruchomości Dz.U. nr 72 poz. 311 ze zm./ stanowi czynność cywilnoprawną w sprawie takiej sprzedaży w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. 'j...

III SA 767/94 - Wyrok NSA z 1995-02-24

sprzedaży nieruchomości nie wskażą przyczyn, które uzasadniały podanie w umowie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej /art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...
zasadność skargi Aliny Ś. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 15 czerwca 1994 r. w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości i na podstawie...

OPS 10/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-03

za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nieruchomości przeszły w dniu 27 maja 1990 r. do właściwości rejonowych organów rządowej administracji ogólnej. W związku...
listopada 1966 r. w sprawie sprzedaży Konstantemu J. nieruchomości przy ul. K. nr 19 w O. w zamian za mienie pozostawione za granicą, jako wydanej bez podstawy prawnej...

SA 1461/81 - Wyrok NSA z 1981-07-20

Podniesiono również, że organy administracji państwowej nie widzą przeszkód w sprzedaży nieruchomości rodzinie D., po ewentualnym przejęciu jej do zasobów Państwowego funduszu...
i interesem strony. 2. Z porównania par. 14 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie przekazywania nieruchomości...

SA/Wr 529/92 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1992-05-13

stwierdzenia nieważności uchwały nr 75/92 Zarządu Miejskiego w P.Z. w sprawie sprzedaży nieruchomości. Uchwałą z dnia 12 sierpnia 1991 r. nr 75/91 Zarząd Miejski w P.Z....
, z powodu braku ugody co do nabycia nieruchomości przy ul. M. nr 7 jako współwłasności, postanowił sprzedać całą tę nieruchomość Janowi i Janinie małżonkom F., Rozstrzygnięciem...

IV SA 1015/88 - Wyrok NSA z 1989-05-03

na zasadzie lex specialis w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego, lecz w rozdziale 3, traktującym o oddawaniu w użytkowanie wieczyste i sprzedaży nieruchomości...
, nie jest możliwe w trybie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. nr 22 poz. 99 ze zm../. Naczelny Sąd...

SA 337/81 - Wyrok NSA z 1981-04-08

, z których udziałem toczy się postępowanie. Z decyzji odmawiającej sprzedaży nieruchomości Urszuli N. wynika, że była ona doręczona tylko Urszuli N., a z decyzji ustalającej...
nieruchomości rolnej w osobie Urszuli N. Z wniosku wynikało, że Urszula N. posiada własne gospodarstwo rolne o powierzchni 1,51 ha i pragnie nabyć nieruchomość rolną o powierzchni...

SA/Wr 1278/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-09-08

, uchybia - zdaniem organu nadzoru - wymaganiom powołanego przepisu i uzasadnia stwierdzenie nieważności uchwały. Podstawy do obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości nie daje...
nr 32 poz. 191/ mienie gminne stało się mieniem właściwych gmin. Zebranie wiejskie zatem nie jest właściwe do ustalania ceny gruntu przeznaczonego przez gminę do sprzedaży...

SA/Po 1014-1015/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-04-25

, położonej w B., gmina Sz., o powierzchni 2232 m2. Wartość nabytego udziału w nieruchomości strony określiły w umowie sprzedaży na 2 000 000 zł i od tej wartości notariusz...
rolniczej, a będące przedmiotem sprzedaży udziały w nieruchomości zostały nabyte przez członków spółdzielni, nie miał wpływu na ustalenie podstawy obliczenia opłaty skarbowej...

SA 784/81 - Wyrok NSA z 1981-06-11

1979 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 19 poz. 114/, dotyczy osób, które są dzierżawcami nieruchomości rolnej...
, należącej do Państwowego Funduszu Ziemi, w dniu ich powiadomienia o przeznaczeniu dzierżawionej nieruchomości do sprzedaży. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie...
1   Następne >   +2   4