Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Ol 1052/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-28

rozpatrywania materiału dowodowego zebranego w sprawie zdarzenia prawnego jakim jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr [...], na podstawie aktu notarialnego...
jako 0,9379 ha. Powyższe dane zastąpiły wszystkie dotychczasowe dane EGiB. Aktem notarialnym, I.S. oraz C.S. zawarli ze Skarżącymi warunkową umowę sprzedaży nieruchomości...

II SA/Po 856/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-09

. i A. W. nie mają żadnego znaczenia, gdyż nabywcy nieruchomości stali się jej właścicielami przez sam fakt zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego...
te są 'wynikiem przestępstwa kryminalnego, dotyczącego sfałszowania umowy kupna sprzedaży jego nieruchomości w roku 1997, to jest o czyn z art. 270 § 1 k.k.', Samorządowe...

II SA/Op 34/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-09-29

działki nr d,, [...] - odnośnie działki nr c poprzez wprowadzenie w opisie rodzaju zmiany 'kupno-sprzedaż nieruchomości' oraz wprowadzenie prawidłowego numeru księgi...
' na prawidłowy zapis 'kupno-sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej', a ponadto odmówił dokonania w operacie ewidencji gruntów i budynków zmian zawartych w pozostałej...

II SA/Bk 57/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-05-05

przenoszącego własność nieruchomości a przedłożenie jedynie kserokopii aktu warunkowej umowy sprzedaży., Po rozpatrzeniu odwołania wnioskodawczyni, PWINGiK decyzją...
sprzedaży nieruchomości zawarta pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu na zasadzie art. 82 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami...

III SAB/Lu 9/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-15

sądowoadministracyjnej., Przepisy prawa dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych nie przewidują szczególnych instytucji 'wprowadzania na grunt' i 'zapoznawania...
z przebiegiem granic' kupującego. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zm.), regulująca m.in. sprzedaż nieruchomości...

II SA/Ke 822/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-12-21

28 lipca 2014 r. zawartą w formie aktu notarialnego rep. A nr [...] w Krakowie przed notariuszem M. H., T. S. dokonała sprzedaży nieruchomości położonej w Borszowicach...
sprzedała działkę położoną w Borszowicach R. P., gdyż ten tego samego dnia zapisał tę nieruchomość w formie zapisu windykacyjnego. Sprzedaż działki R. P. miała...

II SA/Bk 343/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-06-02

w ewidencji na podstawie aktu notarialnego z 1990r o sprzedaży nieruchomości na rzecz matki T. M. i na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po matce...
. jest aktem obejmującym umowę sprzedaży warunkowej a nie ostatecznej oraz podało, że nie doszło do zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości na rzecz matki T...

II SA/Op 191/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-27

i listopadzie 2015 r., ze sprzedaży dwóch nieruchomości położonych w [...] przy ul.[...], oznaczonych nr geodezyjnymi nr a i b, za kwoty odpowiednio 80.000 zł i 115.000 zł...
przekraczającego kwoty uzyskane ze sprzedaży nieruchomości. W odniesieniu do posiadanej nieruchomości wskazali natomiast na obciążenie hipoteczne, które uniemożliwia im uzyskanie...

IV SA/Wa 1610/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-22

m. in., iż organ nie uwzględnił ich prośby o oddalenie terminu sprzedaży spornej nieruchomości do momentu zakończenia procedury rozgraniczeniowej. Stwierdzili...
również, iż nie bez znaczenia jest fakt, że przedmiotowa procedura została wszczęta przed sprzedażą nieruchomości, a termin sprzedaży nieruchomości został im narzucony przez Urząd...

I OSK 1250/09 - Wyrok NSA z 2010-01-21

, że nieruchomość nie została wydana J. i A. W. nie mają żadnego znaczenia, gdyż nabywcy nieruchomości stali się jej właścicielami przez sam fakt zawarcia umowy sprzedaży...
. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem...
1   Następne >   +2   +5   +10   81