Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I OSK 144/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-12

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w trybie cywilnoprawnym. Organ podniósł, że obowiązujące przepisy prawa w sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości...
w sprawie z uwagi na wyłączenie nieruchomości objętej wnioskiem ze sprzedaży. Postępowanie w tej sprawie ostatecznie zakończone zostało w 2010 r. o czym najemca...

II SAB/Sz 121/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-10-15

. uchwałą z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] wyraziła zgodę na bezprzetargową sprzedaż udziałów w nieruchomościach zabudowanych stanowiących współwłasność Gminy i osób...
.). Zgodnie z art. 13 tej ustawy nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, w tym m. in. sprzedaży, która zgodnie z art. 27 zdanie pierwsze wymaga zawarcia umowy w formie aktu...

II SAB/Po 70/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-17

mogą być przedmiotem obrotu. Sprzedaż nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (art. 27 zd. 1 u.g.n.) i następuje w drodze przetargu lub w drodze...
zawarcie umowy. Nie budzi zatem wątpliwości, iż sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność jednostek samorządu terytorialnego, następuje w drodze umowy cywilnoprawnej...

III SAB/Wa 49/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-15

sprzedający i nabywca, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości, rezygnują ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art...
. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i wybierają opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości gruntowej, działki...

III SAB/Łd 11/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-09

nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd...
państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Sprzedaż nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (art. 27 zd. 1 u.g.n.) i następuje w drodze...

III SAB/Wa 48/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-15

jako podatnicy VAT czynni, w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości, rezygnują ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o z dnia 11 marca...
2004 r. o podatku od towarów i usług i wybierają opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości gruntowej, działki o numerze ewidencyjnym [...], zlokalizowanej...

I SAB/Wa 198/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-18

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zatem wskazać należy, że zgodnie z art. 27 i art. 28 ust. 1 powołanej ustawy, sprzedaż nieruchomości...
Prezydenta W. podnosząc, że organ w sprawie o sygn. [...] toczącej się od [...] marca 1985 r. w przedmiocie zawarcia umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej...

II SAB/Ol 146/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-08

o odwieszenie postępowania administracyjnego z uwagi na fakt, że zameldowanie D. S. uniemożliwia jej sprzedaż nieruchomości, do czego jest zmuszona ze względu...
maja 2014r. złożyła wniosek do Urzędu Gminy o odwieszenie postępowania administracyjnego z uwagi na fakt, że zameldowanie D. S. uniemożliwia jej sprzedaż nieruchomości...

II SAB/Wr 33/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-19

listopada 2004 r. o wyznaczeniu terminu do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: GDDKiA), poprzedzającej etap...
z dnia 28 września 2015 r., a za wcześniej prowadzone czynności poza orzecznicze przez GDDKiA, tj. za nieudaną próbę zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Skarżącego...

II SAB/Bk 6/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-04-24

, że Starosta B. wystąpił do Wojewody P. o wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym wskazanych wyżej niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu...
sprzedaży nieruchomości (art. 27, 28 u.g.n.), i nie przysługuje nań skarga do sądu administracyjnego (wyrok NSA z dnia 27 marca 2014 r., sygn. akt, I OSK 44/14, publ...
1   Następne >   +2   +5   +10   29