Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Rz 827/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-11

. Jest to szczególnie istotne też z tego względu, że ten sam organ - według stanowiska skarżącego - na podstawie otrzymanego zawiadomienia o sprzedaży nieruchomości...
decyzję określającą wysokość należnej od skarżącego JS w okresie po sprzedaży nieruchomości opłaty w wysokości ' 0' złotych miesięcznie i określi wysokość nadpłaty...

IV SA 188/87 - Wyrok NSA z 1987-06-05

na sprzedaż nieruchomości nr 65 przy ul. P.M. w Z. w części przeznaczonej pod budowę ulicy, to jest o powierzchni 1325 m2. Oświadczyła przy tym, że wraz ze zmarłym mężem...
Dowodem w sprawach o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość w kwestii ustalenia 'aktualnie kształtującej się ceny w obrocie gruntami' /art. 59 ust. 4 ustawy z dnia...

III SA/Po 501/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-25

argumentacji skargi w niniejszym przypadku miała miejsce sytuacja wyzbywania się majątku. Spółka dokonała sprzedaży nieruchomości w czasie podjętych czynności kontrolnych...
w zakresie podatku VAT Spółka dokonała sprzedaży nieruchomości, a następnie dzierżawiła ją od nowego właściciela. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku sprzedaży...

III SA/Gl 436/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-04

. Jak wynika z treści umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z 21 lipca 1994 r. nieruchomość zabudowana budynkami i innymi urządzeniami została nabyta na rzecz...
się więc w sposób analogiczny jak w przypadku sprzedaży w drodze bezprzetargowej, co oznacza iż decydujące znaczenie ma wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę...

III SA/Kr 320/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-11

targowej należnej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w N, zgodnie...
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały., Powierzchnia zajęta pod sprzedaż oznacza powierzchnię zajętą przez sprzedającego i towary przez niego sprzedawane...

III ARN 68/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-11-18

, a także tym, że sprzedaży związani są osobnymi umowami najmu lub dzierżawy stoisk z właścicielami czy użytkownikami nieruchomości, na której zorganizowano takie targowisko...
ze zm./ - pobiera się m.in. od osób fizycznych, które dokonują sprzedaży na targowiskach. Treść tego przepisu wskazuje, że każda osoba fizyczna, bez względu...

SA/Sz 2070-2074/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-04-04

, Ustala dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:, 1. Sprzedaż na placach targowych - 10,00 zł/m2, 2. Sprzedaż lodów, popcornu, wody w woreczkach...
- 20,00 zł,, 3. Sprzedaż waty cukrowej - 6.00 zł,, 4. Sprzedaż obnośna na plażach - 25,00 zł,, 5. Sprzedaż z punktów stałych na plażach od - 50,00 zł do - 70,00 zł., par. 2...

I SA/Wr 1200/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-07-29

handlowe od PSS 'S.' w W., z którego prowadzi sprzedaż towarów na targowisku przy ul. (...) w W. Ponieważ nie uściślił opłaty targowej za 7 dni działalności, należało...
. PSS 'S.' jako wieczysty użytkownik jest podatnikiem podatku od nieruchomości, uiszcza również opłaty za wieczyste użytkowanie. Skarżący płaci opłaty z tytułu czynszu najmu...

III SA/Lu 82/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-15

. W. na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów...
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1...

III SA/Gd 27/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-15

potwierdzających aktualną wysokość pobieranej emerytury; oświadczenia w przedmiocie majątku małżonki, w szczególności posiadanych przez nią nieruchomości, przedmiotów...
prowadzonej na majątku wnioskodawcy oraz małżonki., W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący nadesłał umowę majątkową małżeńską, zestawienia zakupów i sprzedaży dla celów...
1   Następne >   +2   +5   7