Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA 1217/89 - Wyrok NSA z 1989-12-20

1. Przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych...
okoliczności przemawiające za rezygnacją ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Naczelnika Gminy w T...

II OSK 1415/08 - Wyrok NSA z 2009-09-29

odpłatności za te nieruchomości. Podstawą ustalenia odpłatności za te nieruchomości były przepisy ustawy o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi (art. 2 ust. 2...
nieruchomościami Skarbu Państwa, gdyż w dacie wydawania kwestionowanej decyzji nie obowiązywały już przepisy o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi...

II OSK 1413/08 - Wyrok NSA z 2009-09-29

, w części dotyczącej odpłatności za te nieruchomości. Podstawą ustalenia odpłatności za te nieruchomości stały się przepisy ustawy o sprzedaży nieruchomości Państwowego...
o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze., Wojewódzki...

II OSK 1414/08 - Wyrok NSA z 2009-09-29

odpłatności za te nieruchomości. Natomiast ust. 2 tego przepisu stanowi, że odpłatność za te nieruchomości rolne ustala się na podstawie przepisów o sprzedaży nieruchomości...
Państwowego Funduszu Ziemi. Z kolei rozdział I ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw...

IV SA/Wa 2837/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-02

oraz wskazano, że naruszony został art. 12 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie...
podpisano przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości., III. Jak już wskazano, zaskarżoną obecnie decyzją z dnia [...]sierpnia 2017 r. Minister rozpatrzył odwołanie...

II OSK 1263/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

odpłatności za te nieruchomości. Natomiast ust. 2 tego przepisu stanowi, że odpłatność za te nieruchomości rolne ustala się na podstawie przepisów o sprzedaży nieruchomości...
Państwowego Funduszu Ziemi. Z kolei rozdział 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw...

II OSK 1279/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi., Pismem z dnia [...] maja 2001 r. RSP w C. - [...] zwróciła się o dokonanie zmiany m.in. w decyzji z dnia...
decyzji organ powołał art. 56 ust. 1 tej ustawy zgodnie, z którym sprzedaż nieruchomości kandydatowi ustalonemu na nabywcę w myśl dotychczasowych przepisów następuje...

II SA/Gl 1042/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-18

przepisów o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi. Z kolei rozdział 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi...
o brzmieniu: 'Sprzedaż nieruchomości kandydatowi ustalonemu na nabywcę w myśl dotychczasowych przepisów następuje na warunkach niniejszej ustawy'., [...] Spółdzielnia [...] w C...

II SA/Go 5/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-11

przekazania gruntów na własność i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży postanawia: odrzucić skargę. Gmina [...], reprezentowana przez Burmistrza, wniosła...
) podjętej w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekazania gruntów na własność i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W skardze zarzucono naruszenie:, 1...

II SA/Gl 1043/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-10

za te nieruchomości. Natomiast ust. 2 tego przepisu stanowi, że odpłatność za te nieruchomości rolne ustala się na podstawie przepisów o sprzedaży nieruchomości Państwowego...
Funduszu Ziemi. Z kolei rozdział 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych...
1   Następne >   +2   +5   +10   92