Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 2570/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-21

oszukany przy sprzedaży ww. nieruchomości. W ocenie Sądu 'nie można bowiem wykluczyć, że wymeldowując się wymieniony miał zamiar nieruchomość, którą sprzedał na stałe...
notarialnego sprzedaży nieruchomości., Przesłuchana w charakterze świadka M. N. notariusz, która sporządzała akt notarialny kupna/sprzedaży gospodarstwa położonego przy ul...

II SA/Bk 267/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-03

się wcześniej postępowania o wymeldowanie spod ww. adresu: na wniosek B. D. z [...] sierpnia 2019 r. dotyczący innych osób umotywowany zamiarem sprzedaży nieruchomości...
od 11 lat, w momencie sprzedaży nieruchomości budynek był niezamieszkały, odcięta była woda, nieodbierane śmieci; przesłuchania B. D. z [...] sierpnia 2020 r., który odmówił...

II SA/Bd 1337/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-07-10

podniosła, że z postanowienia sądu zezwalającego na sprzedaż nieruchomości wynika, że ma prawo zamieszkiwać na nieruchomości. Stwierdziła, że nie mieszka na nieruchomości od 5...
.) Poinformowała, że P. S. ma zgodę sądu na sprzedaż tylko jednej części nieruchomości tj. objętej KW[...]. W związku z tym wniosła o zameldowanie na tej części...

II OSK 2883/13 - Wyrok NSA z 2015-06-30

postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2010 r. (sygn. akt VI RNs 386/05), że jest upoważniony do sprzedaży nieruchomości, a klient, który chce nabyć nieruchomość...
, że z postanowienia sądu zezwalającego na sprzedaż nieruchomości wynika, że ma prawo zamieszkiwać w tej nieruchomości. Stwierdziła, że nie mieszka tam od 5 lat, a mąż od 6...

IV SA/Wa 594/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-13

z dnia 12 marca 1958r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego...
w dniu [...] kwietnia 1958r. tj. w dniu wejścia w życie ustawy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych...

IV SA/Wa 1374/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-19

na niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w postaci sprzedaży nieruchomości przez właścicielkę, co w praktyce uniemożliwi powrót skarżącego do lokalu...
do odwrócenia skutków w postaci sprzedaży nieruchomości przez właścicielkę, co w praktyce uniemożliwi powrót A. T.'. Taka argumentacja nie pozwala Sądowi stwierdzić, czy choćby...

II OSK 389/07 - Wyrok NSA z 2008-04-11

od nieruchomości aż do powzięcia wiadomości o sprzedaży, nieruchomości z treści wyroku z dn. 14.09.2005 r., co przecież nie świadczy o, trwałym opuszczeniu lokum...
,, - skarżący wszystkie swoje ruchomości zabrał, na długo przed sprzedażą nieruchomości., Z powyższego wynika, że skarżący nie opuścił miejsca swego stałego miejsca pobytu...

II SA/Bd 1074/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-06-06

', na podstawie wniosku, do którego dołączono kopię aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości rolnej z dnia [...] kwietnia 2004 r. oraz oświadczenie pełnomocnika...
. Skarżący zawarł z nią wprawdzie warunkową umowę sprzedaży, jednakże obecnie zameldowana na nieruchomości, mimo wezwań, nie przystąpiła do ostatecznej umowy przenoszącej...

III SA/Łd 320/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-11-05

do protokołu oględzin z dnia [...] roku, który wskazał, że skarżący opuścił przedmiotowy lokal w 2000 roku, a po uzyskaniu informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości...
roku miało, w ocenie organu, jedynie cechy zamieszkania pozorowanego w celu utrudnienia sprzedaży nieruchomości., W skardze z dnia 1 czerwca 2009 roku M. G. podniósł...

III SA/Kr 1045/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-12

oświadczyła, że w Sądzie Rejonowym w L. został złożony pozew o unieważnienie umowy sprzedaży nieruchomości w S. W., Orzekając o wymeldowaniu małoletnich dzieci organ przyjął...
, że sprawa o unieważnienie sprzedaży nieruchomości w S. W. nr [....] została niekorzystnie dla skarżącej rozstrzygnięta - skarżąca i jej małoletnie dzieci nadal wiążą...
1   Następne >   +2   +5   +10   36