Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Wa 737/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-29

jedynie sprzedaży nieruchomości położonej w [...]. W obrocie prawnym pozostaje jednak nadal pozwolenie wodnoprawne, którego adresatem jest odwołujący, udzielone decyzją Starosty...
października 2018 r. syndyk dokonał sprzedaży nieruchomości, na której zlokalizowana jest studnia, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne udzielone ww decyzją Starosty...

IV SA/Wa 3077/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-25

reklamację ustalił, że syndyk masy upadłościowej [...] Sp. z o.o. dokonał jedynie sprzedaży nieruchomości położonej w [...] i że nie doszło do przejęcia przez nabywcę...
. i [...] października 2018 r. Syndyk dokonał sprzedaży nieruchomości, na której zlokalizowana jest studnia, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją...

II SA/Sz 186/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-05-22

notarialnego stanowi, iż w ramach zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, na kupującego ([...]) przechodzą zarówno korzyści, jak i ciężary związane z własnością i posiadaniem...
, na który powołuje się strona skarżąca, stanowi, że w ramach zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, na kupującego ([...]) przechodzą zarówno korzyści, jak i ciężary...

VII SA/Wa 2033/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-16

, że udzielająca go strona może mimo to je odwołać. W niniejszej sprawie pełnomocnictwo zostało udzielone w związku z zawartą przedwstępną umową sprzedaży nieruchomości...
uzasadniający zrzeczenie się prawa do odwołania pełnomocnictwa. Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości jest wynikiem planowanej inwestycji budowlanej. W celu...

II SA/Łd 1301/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-19

się sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji, celem pokrycia kwestionowanych kosztów postępowania administracyjnego. Sprzedaż w drodze licytacji nieruchomości narazi...

II SA/Wr 524/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-26

Prawa wodnego oraz art. 104 k.p.a., ustalił Gminie P. opłatę stałą w wysokości 1 825,00 zł za pobór wód powierzchniowych., W uzasadnieniu organ wskazał, że sprzedaż...
nieruchomości nie ma swojego odzwierciedlenia w zmianie podmiotu w pozwoleniu wodnoprawnym. Art. 411 Prawa wodnego stanowi bowiem, że decyzję potwierdzającą przejęcie...

IV SA/Po 275/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-21

się do stanowiska Skarżącego w zakresie zmian organizacyjnych i podmiotowych po stronie Spółki - że wbrew twierdzeniom pełnomocnika Skarżącego sprzedaż nieruchomości...
sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Spółki, nie nastąpiło pochodne nabycie praw i obowiązków objętych wskazanym pozwoleniem wodnoprawnym (nie doszło...

II SA/Kr 957/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-10-06

. oraz sprzedaż nieruchomości na której znajduje się studnia. Decyzja stała się ostateczna z dniem 26 stycznia 2023 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w K. Państwowego...
stałej. Również sam fakt sprzedaży nieruchomości na której zlokalizowane jest ujęcie nie powoduje przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego...

II SAB/Kr 32/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-04-01

przymiotu strony przez skarżącego w postępowaniu administracyjnym ze względu na sprzedaż nieruchomości, której dotyczy postępowanie, podnieść należy, że zgodnie z art. 32 ustawy...

VII SAB/Wa 241/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-13

potwierdzających ewentualną sprzedaż tych nieruchomości. Następnie zawiadomieniem z [...] czerwca 2021 r. poinformował strony o nowym terminie załatwienia sprawy...
w [...] oraz przekazania kserokopii dokumentów potwierdzających ewentualną sprzedaż tych nieruchomości., Żądane dokumenty zostały przekazane organowi przy piśmie z 23 czerwca 2021 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   29