Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

III SA/Łd 325/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-29

. z [...] G. K. wyjaśnił, że powodem sprzedaży nieruchomości była konieczność spłacenia długów oraz remontu mieszkań. W czasie kiedy miał pieniądze ze sprzedaży nie prosił...
ze świadczeń zdrowotnych. Wskazało, że dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości jest dochodem jednorazowym i podlega rozliczeniu zgodnie z art. 8 ust. 11 pkt 2 ustawy o pomocy...

VII SA/Wa 161/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-07

. - nazwanej umową o dzieło - zobowiązuje się do doprowadzenia do sprzedaży nieruchomości, zawarcia umowy przenoszącej własność, planowania spotkań., Skarżąca miała zatem swoim...
do zawarcia umowy głównej - sprzedaży nieruchomości., Z akt sprawy nie wynika by skarżąca zawarła umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, o której mowa w ustawie z dnia 21...

III SA/Wr 614/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-07-03

bezdomną, nie ma możliwości sprzedaży czy wynajęcia nieruchomości., SKO zaskarżoną decyzją utrzymało w mocy decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu organ omówił...
do dnia [...]. lipca 2019 r., a obecnie nie toczy się postepowanie dotyczące wydania nowego orzeczenia. Dalej wskazał organ, że skarżący jest w posiadaniu nieruchomości...

III SA/Gd 297/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-09-28

Ośrodek o sprzedaży zajmowanego przez nią mieszkania przy ul. [...] w G. i o otrzymaniu w dniu 29 lipca 2016 r., w formie przelewu, kwoty 280 000 zł tytułem zapłaty...
finansowanych ze środków publicznych., W uzasadnieniu powołane zostały opisane wyżej ustalenia faktyczne dotyczące uzyskanego przez skarżącą dochodu z tytułu sprzedaży mieszkania...

VI SA/Wa 1036/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

nieruchomości, wyceny nieruchomości związanej z windykacją należności kredytowych z analizą płynności sprzedaży, wykonywanie ekspertyz, informacji bankowych, weryfikacja...
umowami o dzieło, wynika, że czynności jakie miał wykonać zainteresowany to 'wykonanie fotoinspekcji nieruchomości położonych na terenie woj. mazowieckiego'. Według ZUS...

VI SA/Wa 1017/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-05

bankowo - hipotecznej nieruchomości, wyceny nieruchomości związanej z windykacją należności kredytowych z analizą płynności sprzedaży, wykonywanie ekspertyz, informacji...
z analizą płynności sprzedaży, wykonywanie ekspertyz, informacji bankowych, weryfikacja kredytowych wniosków terenowych, wykonywanie fotoinspekcji nieruchomości...

VI SA/Wa 2696/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-13

, wyceny nieruchomości związanej z windykacją należności kredytowych z analizą płynności sprzedaży, wykonywanie ekspertyz, informacji bankowych, weryfikacja kredytowych...
2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., Przedmiotem zawartych pomiędzy Zainteresowanym a płatnikiem składek umów było wykonanie fotoinspekcji nieruchomości położonych na terenie...

VII SA/Wa 898/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-15

na rzecz PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w W., czy też bank dokonał sprzedaży posiadanych przez wnioskodawcę wierzytelności i w ten sposób uregulowane zostało posiadane...
, jakie ponosi miesięczne koszty związane z utrzymaniem domu (opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon, wywóz nieczystości stałych i płynnych, podatek od nieruchomości...

VI SA/Wa 1752/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-27

, posiadając 1 % udziałów w spółce, ma realny wpływ na działalność spółki, na dowód czego przedłożyła akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości przez spółkę., Skarżąca...
swoich udziałów. Postawił warunek sprzedaży 98 udziałów, ale z zachowaniem jednego. Podział udziałów w tej sytuacji zdeterminowany był decyzją osoby sprzedającej udziały...

III SA/Gl 1453/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-25

lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia., SKO skonkludowało więc, że organ I instancji stwierdził fakt posiadania przez stronę samochodu Toyota Aygo (rok produkcji...
majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia...
1   Następne >   2