Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Gd 97/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-07-06

również, że po zawarciu umowy dzierżawy nieruchomości W. Z. zawarł ze spółką H. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości. W. Z. oświadczył, że nie miał wiedzy na temat tego, w jaki...
okres obowiązywania umowy upłynął na długi czas przed ujawnieniem odpadów na nieruchomości,, - umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta pomiędzy W. Z. a Spółką H...

II SA/Ol 846/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-25

, przed dokonaniem sprzedaży nieruchomości, dokonał zgłoszenia i wycięcia drzew z jej terenu, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie. Wskazano, że z ekonomicznego punktu widzenia...
, nabywca nieruchomości jest następcą prawnym sprzedawcy, który w wyniku zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości przejmuje wszystkie prawa i obowiązki związane...

II OSK 803/18 - Wyrok NSA z 2020-02-04

sprzedaży nieruchomości skarżącej, posiadaczem odpadów znajdujących się na tej nieruchomości była gmina P. Wniosek taki wynika z faktu, że była ona wówczas podmiotem...
w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, jakoby wskutek sprzedaży wspomnianej nieruchomości 'gmina przestała być posiadaczem odpadów', by wyzbyła się za nie odpowiedzialności...

II OSK 86/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-26

to na możliwość dokonania przez organ egzekucyjny sprzedaży nieruchomości w toku licytacji publicznej w związku z prowadzoną egzekucją. Sprzedaż nieruchomości uniemożliwi...
nieruchomości, sprzedanej w toku licytacji publicznej. Skarżący obawia się sprzedaży nieruchomości w toku licytacji publicznej za cenę poniżej jej wartości. Zajęcie rachunku...

III OSK 762/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-29

załączono również akt notarialny z [...] stycznia 2019 r. Rep. A nr [...] - umowę o sprzedaży nieruchomości i oświadczenie o ustanowieniu hipoteki., Naczelny Sąd...
postępowania zmarł [...] lutego 2022 r., jednak z pisma W.S. oraz załączonego do niego aktu notarialnego - umowy o sprzedaży nieruchomości i oświadczenie o ustanowieniu hipoteki...

IV SA 541/01 - Wyrok NSA z 2002-12-23

umowa kupna-sprzedaży nieruchomości, na której rosną sporne drzewa, zawierająca na rzecz zbywcy nieruchomości zastrzeżenie o prawie wycięcia drzew 'na własne potrzeby...
wykładni oświadczeń woli i znajduje zastosowanie również wobec umów. Stosuje się więc także do wykładni umowy kupna-sprzedaży nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego...

IV SA/Wa 931/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-28

środowiska, likwidacja własnego Zakładu Usług Utylizacji Olejów w [...] a także sprzedaż nieruchomości oraz holowników i barek do przewozu zanieczyszczeń ze statków. Konieczne...
(niekoniecznie za ceny rynkowe - sprzedaż nieruchomości, na której znajduje się Zakład Utylizacji Olejów w [...] nawet o 30 % poniżej wyceny), redukcja zatrudnienia, konieczność...

IV SA/Po 448/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-14

została zawarta umowa sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości S.działki nr [...] pomiędzy Wójtem Gminy K. działającym w imieniu Gminy K., a J. P.. Zatem J. P. w dniu...
, albowiem dopiero w momencie zawarcia umowy sprzedaży tej nieruchomości w dniu [...]maja 2015r. J. P. nabył własność tej nieruchomości. Do tego czasu nie przysługiwał mu żaden...

II SA/Sz 580/23 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-11-09

, częściowo porośniętych roślinnością. W aktach sprawy znajdują się informacje wskazujące, że w okresie pomiędzy zawarciem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości...
przetargowych i w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości, a to nie nastąpiło. Organ odwoławczy wskazał, że wbrew stwierdzeniom zawartym w uzasadnieniu decyzji organu...

II OSK 190/10 - Wyrok NSA z 2011-01-26

aktualizuje się dopiero w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej. Jego istotą jest nałożone na właściciela nieruchomości ograniczenie wyboru potencjalnego nabywcy w przypadku...
ewentualnej sprzedaży nieruchomości. Takie ograniczenie prawa własności nie może być jednak utożsamiane z nabyciem przez dzierżawcę z tytułu tej ekspektatywy jakichkolwiek...
1   Następne >   +2   +5   +10   93