Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

VI SA/Wa 2167/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-08

złożyły do Sądu Okręgowego w [...] pozew o ustalenie nieważności umów sprzedaży nieruchomości zawartych przez Pana M.W. i Panią M.W. (w tym działek...
w [...] pozwu o stwierdzenie nieważności umów sprzedaży nieruchomości w tym objętych wnioskiem koncesyjnym, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....

III SAB/Gd 51/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-18

i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Wyjaśniła, że nie posiada dochodów, zaś dzierżawcy nieruchomości zakupionej przez Spółkę nie płacą czynszu, wskutek czego...
wekslem. Spółka zawarła wstępną umowę sprzedaży tej nieruchomości, nie ma też z tej nieruchomości dochodów. W odniesieniu do tej nieruchomości toczy się spór z inną osobą...

VI SA/Wa 1508/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-04

, które zezwalają na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości, na których zlokalizowane jest ujęcie wody oraz z uwagi na niszczenie obiektu będącego własnością Gminy [...]. Skarżący...
gruntowych przeznaczonych do sprzedaży z dnia 20 lipca 2012 r. gmina [...] nie zamierzała wydzierżawić przedmiotowych nieruchomości. Zdaniem organu interes prawny...

III SA/Kr 1114/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-23

a jej zgromadzenie wiązałoby się ze sprzedażą nieruchomości lub koniecznością zaciągnięcia kredytu bankowego. Skarżący wskazał, iż byłoby to dla niego bardzo trudne...
, a jego pięcioosobowe rodzina nie ma tak wysokiej zdolności kredytowej. Podniósł również, iż zarówno sprzedaż jak i zaciągnięcie kredytu spowodowałoby znaczne szkody lub też trudne...

VI SA/Wa 1235/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-31

sądowych dotyczących ustalenia nieważności umów sprzedaży nieruchomości zawartych przez M. W. i M. W. z innymi osobami fizycznymi, w tym objętych wnioskiem o udzielenie...
, iż interes prawny spółki w przedmiotowym postępowaniu wynika z prawa własności do nieruchomości gruntowych w granicach projektowanego terenu górniczego 'X...

VIII SA/Wa 238/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

Starosta [...] wskazał, że przyczyną wygaszenia przedmiotowej koncesji jest sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. [...] w miejscowości...
. przeprowadzono kolejną kontrolę terenu omawianej nieruchomości, w trakcie której stwierdzono, że odpady które zalegały w pryzmach zostały rozgarnięte w wyrobisko...

VI SA/Wa 301/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-08

wyklucza jakiekolwiek transakcje sprzedaży przedmiotowych nieruchomości. O sprzedaży nieruchomości decyduje wyłącznie właściciel., W związku z zarzutem naruszenia art. 62 k.p.a....
art. 20 ust. 2 pkt 3 p.g.g. wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin powinien określać dowód istnienia przysługującego wnioskodawcy prawa do nieruchomości...

II GSK 1225/10 - Wyrok NSA z 2011-11-24

odwołującą się, a mianowicie, że cel publiczny przedmiotowych nieruchomości wyklucza jakiekolwiek transakcje sprzedaży przedmiotowych nieruchomości. O sprzedaży nieruchomości...
przysługującego wnioskodawcy prawa do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową...

VI SA/Wa 1958/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-19

umowę sprzedaży nieruchomości objętej koncesją wraz z aneksami, w świetle której termin zawarcia umowy przyrzeczonej upłynął ostatecznie dnia 31 grudnia 2020 r., a prawo...
(o ustalenie jego prawa do nieruchomości objętej koncesją lub o wydanie mu tej nieruchomości - jeśli nie jest ona w jego posiadaniu). Organ odwoławczy wskazał...

III SA/Gl 54/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-10

w pismach z 12 października wynika, że przed sprzedażą nieruchomości w 2013 r nie istniały tam żadne stare wyrobiska, co też potwierdzają zdjęcia satelitarne pozyskane...
. Wyraźnie na tych fotografiach widać skarpy wskazujące na eksploatacyjny charakter robót. Ponadto z wyjaśnień poprzednich właścicielek przedmiotowej nieruchomości zawartych...
1   Następne >   +2   +5   +10   17