Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

I SA/Wa 1201/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-02

Marszałkowi Województwa [...] w [...] na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa' i zastąpienie ich wyrażeniem 'pozwala na sprzedaż nieruchomości będącej...
Zabytków pozwolił Marszałkowi Województwa [...] w [...] na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w O. przy ul. [...] w obrębie...

II OSK 719/12 - Wyrok NSA z 2013-07-31

2010 r. nr [...] Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pozwolił Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w Warszawie na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu...
w Warszawie na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa' i zastąpienie ich wyrażeniem 'pozwala na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Województwa...

II OSK 2942/14 - Wyrok NSA z 2016-08-31

Nieruchomości Rolnych prawa własności działki nr [...], wobec obowiązywania wymogu, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków...
i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków...

VII SA/Wa 2221/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-23

o udzielenie pozwolenia na sprzedaż dz. nr [...], obręb [...] we W. Z uzasadnienia wniosku wynika, że ww. 'przeznaczył zatem przedmiotową nieruchomość do sprzedaży...
, że przedmiotowa decyzja rażąco narusza prawo, bowiem Miejski Konserwator Zabytków wyraził zgodę na tryb sprzedaży nieruchomości proponowany we wniosku przez gminę, tj...

VII SA/Wa 780/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-08

., nr [...], odmawiającej wyrażenia zgody na przeniesienie własności w formie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu [...], oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym...
[...] października 2014 r. Powiat zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie opinii w zakresie sprzedaży omawianej nieruchomości dotychczasowym najemcom. Konserwator pismem z dnia...

VII SA/Wa 898/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-01

na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr [...], [...] i [...], stanowiących własność Powiatu P., wchodzących w skład parku [...]w C., gm. Ł., wpisanego do rejestru...
o wydanie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr [...], [...] i [...], w m. C., gm. Ł., powiat [...], wchodzącej w skład parku [...] w C., wpisanego...

II OSK 3127/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-05

Nieruchomości Rolnych prawa własności działki nr [...], wobec obowiązywania wymogu, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków...
w postępowaniu w sprawie sprzedaży działki nr [...] w trybie przetargowym z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych. Podmiotom tym, jako uczestnikom przetargu, została...

II OSK 822/21 - Wyrok NSA z 2022-03-15

własności w formie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu S, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym [...] (o pow. 0,0420 ha), położonej w miejscowości S...
od uwagi natury ogólnej, a mianowicie polski system prawny nie przewiduje generalnego nakazu sprzedaży nieruchomości publicznych objętych reżimem ochrony zabytków na rzecz...

VII SA/Wa 4/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-08

., nr [...], odmawiającej pozwolenia na sprzedaż zespołu młyna przy ul. M. w m. K., usytuowanego na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr [...], art. [...], obr...
do [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w K.w rejonie ulic: S. i M., stanowiącej grunt oznaczony na mapie...

VII SA/Wa 276/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-21

przedmiotowej działki (stanowisko takie MKZ zajął już w 2007 roku w opinii nr [...], kierowanej do Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego...
właścicieli parceli przy ul. [...]., Skoro więc organ ochrony konserwatorskiej wydał zgodę na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym to dopuszczał on nabycie...
1   Następne >   +2   +5   +10   15