Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I OSK 1946/11 - Wyrok NSA z 2011-12-29

Lubelskiego z dnia 31 marca 2011 r., nr NK.II.04131/135/11 w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych uchyla...
stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy na rzecz użytkowników wieczystych...

II SA/Lu 359/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-06-28

na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych oddala...
skargę. Rada Miasta Lublin w dniu 24 lutego 2011 r. podjęła uchwałę Nr 60/VII/2011 w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy...

I OSK 962/15 - Wyrok NSA z 2015-07-03

przekraczającej wartość działki podaną w wykazie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż., Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [...] października 2014 r. Wojewoda...
uznał, że zarządzenie nr [...] jest niezgodne z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten przewiduje możliwość odstąpienia od sprzedaży...

II SA/Gd 679/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

bezprzetargowym na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej oraz na obniżenie ceny sprzedaży 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, 2. zasądza od Wojewody na rzecz...
Nr [...] w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy [...] nieruchomości zabudowanej położonej w G. przy ul. S., stanowiącej własność Województwa...

I OSK 425/11 - Wyrok NSA z 2011-06-08

Wojewody Śląskiego z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanej na rzecz Skarbu Państwa 1. uchyla zaskarżony...
[...]) stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta w M. z dnia [...] czerwca 2010 r. (Nr [...]) w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości...

I OSK 3043/13 - Wyrok NSA z 2014-03-27

uchwałą stanowi własność Skarbu Państwa, a umowa sprzedaży tej nieruchomości zawarta [...] 2013 r. między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę [...] a Powiatem...
sprzedaży nieruchomości z [...] 2013 r., w sytuacji, gdy wobec braku przepisów szczególnych wyłącznie właściwym do ewentualnego ustalenia nieważności przedmiotowej umowy...

II SA/Sz 651/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-29

[...] r. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości oddala skargę Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [...] r...
przy sprzedaży nieruchomości. Uchwała ta została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz...

SA/Sz 1209/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-13

/Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zm./., W § [...] wymienionej uchwały, Rada wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% przy sprzedaży nieruchomości...
na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży gruntów., Zdaniem Wojewody zgodnie z art. 68 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ, w tym wypadku...

I OSK 184/14 - Wyrok NSA z 2014-04-09

gminy nieruchomości zabudowanej oraz na obniżenie ceny sprzedaży 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. zasądza od Województwa Pomorskiego na rzecz Wojewody...
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej oraz na obniżenie ceny sprzedaży., W uzasadnieniu Sąd podał...

II SA/Gd 543/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

bezprzetargowym na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej oraz na obniżenie ceny sprzedaży oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej przez Województwo jest rozstrzygnięcie...
nieruchomości oraz na obniżenie ceny sprzedaży., Zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze zostało podjęte w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, Sejmik...
1   Następne >   +2   +5   +10   41