Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 718/21 - Wyrok NSA z 2021-10-19

od umowy sprzedaży nieruchomości prawo własności tej nieruchomości pozostaje przy kupującym do czasu zawarcia przez strony umowy notarialnej o charakterze...
nieruchomości. Zdaniem skarżącego w związku ze złożeniem oświadczenia z [...] kwietnia 2004 r. o odstąpieniu od umowy sprzedaży z [...] sierpnia 1998 r., stał...

I OSK 555/21 - Wyrok NSA z 2021-10-19

czynność prawną. Wobec tego w razie odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości prawo własności tej nieruchomości pozostaje przy kupującym do czasu zawarcia przez strony...
oświadczenia z [...] kwietnia 2004 r. o odstąpieniu od umowy sprzedaży z [...] sierpnia 1998 r., stał się on ponownie właścicielem spornej nieruchomości, co oznacza, że przysługuje...

I OSK 556/21 - Wyrok NSA z 2021-10-19

do zwrotnego przeniesienia własności przez odrębną czynność prawną. Wobec tego w razie odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości prawo własności tej nieruchomości...
oświadczenia z [...] kwietnia 2004 r. o odstąpieniu od umowy sprzedaży z [...] sierpnia 1998 r., stał się on ponownie właścicielem spornej nieruchomości, co oznacza...

OPS 11/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-06

Uchwała rady gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w trybie przetargu może być zaskarżona do sądu administracyjnego na podstawie...
. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 115 poz. 741 ze zm./, Rada przeznaczyła do sprzedaży, w drodze przetargu...

I SA/Wa 1602/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-14

., Wnioskodawczyni sprecyzowała, że są to przede wszystkim należności wynikające ze sprzedaży nieruchomości. We wniosku podano ponadto, że należności trudnościągalne wynoszą...
, że przychód ze sprzedaży nieruchomości skarżaca uzyskuje incydentalnie. Ostatnia sprzedaż miała miejsce 26 maja 2015 r. Była to sprzedaż gruntu na łączną kwotę [...] zł...

I SA/Wa 2125/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-28

2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585) nie miało wpływu...
sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. W związku z czym, żądanie aby przedmiotowa działka spełniała przesłankę...

I SA/Wa 2514/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-26

własności przez odrębną czynność prawną. Wobec tego w razie odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości prawo własności tej nieruchomości pozostaje przy kupującym...
sprzedaży z [...] sierpnia 1998 r. stał się on ponownie właścicielem spornej nieruchomości, co oznacza, że przysługuje mu status strony w rozumieniu art. 28 kpa...

I SA/Wa 2512/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-26

własności przez odrębną czynność prawną. Wobec tego w razie odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości prawo własności tej nieruchomości pozostaje przy kupującym do czasu...
od umowy sprzedaży z [...] sierpnia 1998 r. stał się on ponownie właścicielem spornej nieruchomości, co oznacza, że przysługuje mu status strony w rozumieniu art. 28 kpa...

I SA/Wa 2513/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-26

[...] S.A.) oświadczeniem z [...] kwietnia 2004 r. odstąpili od ww. umowy z [...] sierpnia 1998 r. - powodu wady prawnej rzeczy, tj. sprzedaży nieruchomości przez osoby...
. o odstąpieniu od ww. umowy., Organy rozpoznające niniejszą sprawę uznały, że oświadczenie z [...] kwietnia 2004 r. o odstąpieniu od umowy sprzedaży nieruchomości...

I SA 429/97 - Wyrok NSA z 1997-05-09

17 lipca 1996 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w P. w sprawie sprzedaży nieruchomości i na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja...
Rady Miejskiej w P. z dnia 26 czerwca 1996 r. nr XXIII/199/96 w sprawie sprzedaży w drodze licytacji nieruchomości położonych w P. przy ul. P., oznaczonych jako działki...
1   Następne >   +2   +5   +10   71