Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OSK 2351/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi W. S. i W. S. na bezczynność Rady Miejskiej we W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości postanawia: oddalić skargę...
Miejskiej we W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, Powyższe postanowienie zostało wydane w następujących okolicznościach faktycznych...

II SAB/Sz 45/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-06-21

niejawnym sprawy ze skargi M. J. na bezczynność Burmistrza N. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej postanawia: odrzucić skargę. M. J...
. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. ze skargą na bezczynność Burmistrza Miasta N. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie sprzedaży nieruchomości...

I SAB/Wa 313/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-06

r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Z. na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o sprzedaż nieruchomości postanawia odrzucić skargę...
sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zaznaczył, że zgodnie z wolą ustawodawcy osobie, która złożyła wniosek o sprzedaż nieruchomości na podstawie art. 37...

II SAB/Rz 44/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-17

. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.R. na bezczynność Burmistrza [..] w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego - p o s t a n...
Miejskiej w [..] z dnia [..] kwietnia 2013 r. nr [..] w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta [..]'., W uzasadnieniu...

II SAB/Ke 31/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-05-29

sprawy ze skargi W. S. i W. S. na bezczynność Rady Miejskiej we W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości postanawia: odrzucić skargę. W dniu 30...
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w C., gm. W., oznaczonej jako działka nr 588/8., Jak wynika z akt sprawy, w piśmie z dnia 7 listopada 2014 r...

II SAB/Wr 16/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-20

do przystąpienie do czynności przygotowania umowy sprzedaży tego lokalu i do zbycia wskazanej nieruchomości, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr [...] z dnia...
do brzmienia art. 27 tej ustawy sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Zatem...

IV SAB/Po 21/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-01

Miejskiej Trzemeszna w przedmiocie braku podjęcia uchwały w przedmiocie zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej 1. zobowiązuje Radę Miejską Trzemeszna...
sprzedaży opisanej wyżej nieruchomości, polegające na dyskryminacji skarżącej i jej nierównym traktowaniu w stosunku do nabywców sąsiedniej części nieruchomości (tj...

II SAB/Gl 13/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-26

niejawnym sprawy ze skargi A. K. i P. K. na bezczynność Prezydenta Miasta J. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości p o s t...
Miasta J. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gminnych - działek nr [...] i [...] w J. W uzasadnieniu skargi skarżący podnosili...

II SAB/Po 120/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-12-29

o odrzucenie skargi z uwagi na fakt, że sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego. Organ argumentował, że sprzedaż nieruchomości gminnej ma charakter cywilnoprawny...
sama sprzedaż nieruchomości jest wynikiem zawarcia cywilnoprawnej umowy sprzedaży, to wydanie zarządzenia z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie...

I OZ 961/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-06

. na bezczynność Wójta Gminy B. w przedmiocie zwrotu kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości postanawia oddalić zażalenie Zarządzeniem z dnia 13 kwietnia 2017 r., II SAB/Wr...
jest bezczynność Wójta Gminy B. w przedmiocie zwrotu kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. Wysokość wpisu znajduje swoje umocowanie w przywołanym w treści zaskarżonego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100