Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

III SA 2263/03 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-07-21

od umowy sprzedaży nieruchomości rolnej połażonej w W., gm. G. zawartej pomiędzy 'B' Sp. z o.o. a Firmą Handlowo-Usługową 'A' reprezentowaną przez B. K. W toku prowadzonego...
uznał, że istniała uzasadniona obawa niewykonania w przyszłości przez podatnika obowiązku podatkowego w zakresie opłaty skarbowej od umowy sprzedaży nieruchomości...

II OSK 909/21 - Wyrok NSA z 2022-03-22

sprzedaży nieruchomości, na której usytuowany jest przedmiot postępowania egzekucyjnego, nie mieszczą się w zakresie przesłanki odroczenia terminu wykonania obowiązku...
negocjacje dotyczące ostatecznych warunków jego sprzedaży, w tym zawarto umowę przedwstępnej sprzedaży ww. obiektu. W efekcie skarżąca podniosła, że to nabywca nieruchomości...

II SA/Łd 1003/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-12-22

, nie dotyczy to sytuacji, gdy na skutek czynności cywilnoprawnych (np. sprzedaż nieruchomości objętej nakazem rozbiórki) dochodzi do zmiany zobowiązanego...
gospodarczą z istotnymi odstępstwami od udzielonego pozwolenia na budowę i nie doprowadził do końca procesu; egalizacji budowy. W dacie sprzedaży nieruchomości skarżącym (8...

II SA/Gd 378/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-29

oraz sprzedaży nieruchomości w łącznej wysokości 281.941,54 zł. Aktualnie utrzymuje się ze świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 1.843,19 zł oraz dochodów z najmu w wysokości...
ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości skarżący jest w stanie ponieść wszelkie koszty prowadzenia obu spraw zainicjowanych w tutejszym Sądzie (oprócz niniejszej...

II SA/Gd 377/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-29

oraz sprzedaży nieruchomości w łącznej wysokości 281.941,54 zł. Aktualnie utrzymuje się ze świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 1.843,19 zł oraz dochodów z najmu w wysokości...
ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości skarżący jest w stanie ponieść wszelkie koszty prowadzenia obu spraw zainicjowanych w tutejszym Sądzie (oprócz niniejszej...

VII SA/Wa 1059/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-07

warunków jej sprzedaży potencjalnemu inwestorowi, który planuje, po uzyskaniu tytułu do nieruchomości, rozpocząć na niej przedsięwzięcie budowlane. W związku z powyższym...
wymagalności. Przeszkody ekonomiczne, organizacyjne, logistyczne spółki oraz prowadzenie negocjacji celem sprzedaży nieruchomości, na której usytuowany jest przedmiot...

II SA/Gd 120/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-05

prawnego zobowiązanego. (...) Zobowiązanie się sprzedającego obiekt budowlany, zawarte w umowie sprzedaży nieruchomości składającej się m.in. z tego obiektu, do wykonania...
właściciele nieruchomości., Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2012 r., nr [...], Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego. Organ...

II SA/Gd 377/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-20

źródłowych (dodatkowego oświadczenia z dnia 12 lutego 2018 r., PIT-28 za 2017 r., potwierdzeń przelewów obrazujących wysokość dochodów z najmu oraz dochodu z tytułu sprzedaży...
nieruchomości, wykazu i wyciągów z rachunku bankowego, zaświadczenia z banku z dnia 7 lutego 2018 r., potwierdzeń przelewów obrazujących wysokość: opłat za ogrzewanie...

II SA/Gd 378/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-20

źródłowych (dodatkowego oświadczenia z dnia 12 lutego 2018 r., PIT-28 za 2017 r., potwierdzeń przelewów obrazujących wysokość dochodów z najmu oraz dochodu z tytułu sprzedaży...
nieruchomości, wykazu i wyciągów z rachunku bankowego, zaświadczenia z banku z dnia 7 lutego 2018 r., potwierdzeń przelewów obrazujących wysokość: opłat za ogrzewanie...

II SA/Wr 40/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-01-24

, ponieważ w/w nieruchomość zbyła na rzecz A. M. B. umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej notariusz G. Ł. w N. za Repertorium...
rozbiórki jego własności. Skarżąca zarzuciła, że organ egzekucyjny dokonał niewłaściwej interpretacji treści umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości z dnia 21 marca 2001 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   30