Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Sz 637/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-17

rzeczoznawcy przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy.Bez znaczenia w tym zakresie jest cena sprzedaży nieruchomości. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
oraz sprzedażą tej nieruchomości., W odwołaniu od powyższej decyzji, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. stwierdziła, ze w decyzji w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu...

II OSK 537/15 - Wyrok NSA z 2016-11-30

stanowiąca obecnie działkę nr [...] o powierzchni [...] ha. Sprzedaż tej nieruchomości nastąpiła aktem notarialnym w dniu [...] lipca 2008 r. za Rep...
parami, przyjmując do porównań 3 transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości, dla których brak było ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Biegły wybrał...

II SA/Kr 78/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-31

rodzinne na troje dzieci, 153,00 - zasiłek pielęgnacyjny M. W., 524,69 - renta S. W., [...] - wynagrodzenie J. W., [...]- dochód rodziny ze sprzedaży nieruchomości...
pieniądze ze sprzedaży nieruchomości planuje kupić materiały budowlane na domy dla dzieci. Ponadto zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu [...] 2007r w UGiM [...] dochodem...

II SA/Gd 186/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-11-09

były nieruchomości ze złożem kopalin bądź też nabywane przez podmioty zajmujące się wydobyciem kopalin. Transakcje te dotyczyły zarówno sprzedaży nieruchomości z udokumentowanym złożem...
bilansowe złoża na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosiły 152,2 tys. ton kruszywa. Jak wskazała biegła, 'w dacie od dnia 31 grudnia 2003 r. do dnia sprzedaży nieruchomości...

II OSK 455/09 - Wyrok NSA z 2010-03-03

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od sprzedaży udziału w wysokości 1/2 części we własności...
opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od sprzedaży udziału w wysokości 1/2 części...

II SA/Op 550/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-19

administracyjnego w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości ww. nieruchomości, objętej w dacie sprzedaży planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym...
. Ustalona przez biegłego wartość nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego planu w wysokości 82.546 zł, znacznie odbiega od kwoty sprzedaży. Z powyższego, w przekonaniu...

II SA/Łd 614/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-16

, 5558/7, 5558/8 z uwagi na sprzedaż w/w nieruchomości w dniu 3 kwietnia 2006 roku., Następnie decyzją z dnia [...] Nr [...] Burmistrz P. - działając na podstawie art. 36 ust. 4...
w 2000 r. od małżonków A. i M. G. za cenę 820.000 zł i taką samą cenę uzyskali ze sprzedaży działek w 2006 r., co w żaden sposób nie odzwierciedla wartości nieruchomości...

II SA/Gd 139/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-18

2001 r. K. D. zbył w drodze umowy sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w N., Gmina, działkę nr [...] obszaru 8,75 ha. Wójt Gminy wszczął z urzędu postępowanie...
przedwstępna sprzedaży nieruchomości została zawarta z A w grudniu 1998 r., w umowie tej określono cenę sprzedaży na 218.750 zł. Taka była też, zdaniem skarżącego wartość...

II SA/Gd 664/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-02-06

. q tiret pierwsze) oraz baner sprzedaży nieruchomości (§ 11 ust. 3 pkt 1 lit. a). Inne formy banerów, zgodnie z ogólną dyspozycją § 5 uchwały nie mogą być sytuowane...
w obszarze strukturalnym 'C'., Zdaniem Skarżącej wskazanie w uchwale 'baneru' oraz 'baneru sprzedaży nieruchomości' jako jedynych dopuszczalnych form banerów w obszarze...

II SA/Wr 336/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-26

z 2018 r.). W dniu [...] listopada 2018 r. do Urzędu wpłynął wypis z aktu notarialnego umowy sprzedaży ww. nieruchomości przez J. J. P. zawartej w dniu [...] listopada 2018 r...
nieruchomości i z uwagi na powyższe, nie przyjęcie tej daty jako właściwej dla dokonania wyceny; b/ przez ustalenie wartości nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży...
1   Następne >   +2   +5   +10   100