Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 1743/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-13

, że sporna nieruchomość powstała z podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] na działki nr [...] i nr [...], a na sprzedaż tych działek wyraził zgodę Urząd...
notarialnym z [...] kwietnia 1984 r. dotyczącym sprzedaży przez Zgromadzenie w/w działki nr [...] znajduje się wzmianka, że również sporna nieruchomość stanowi własność...

I SA/Wa 2048/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-24

[...] z dnia [...] lutego 1992 r. orzekającej o przejściu z mocy prawa na rzecz Parafii Katolickiej p.w. [...] w P. własności nieruchomości położonej w P. przy ul. [...], oznaczonej...
.) decyzją z dnia [...] lutego 1992 r. stwierdził przejście z mocy prawa własności nieruchomości położonej w P. przy ul. [...], stanowiącej działkę nr [...] o powierzchni [...] ha...

I SA/Wa 191/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-22

. Spółka Akcyjna z siedzibą we [...], która nabyła tę nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży z dnia 21 grudnia 2012 r. zawartej pomiędzy tym podmiotem, a Powiatem...
z dnia [...] listopada 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia nabycia nieruchomości oddala skargę Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 16 stycznia...

I SA/Wa 921/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-23

ustalonej zgodnie z tą ustawą przysługuje m.in. dzierżawcy zbywanej (chodzi tu o czynność odpłatną, jaką jest sprzedaż, nie od nieodpłatne przekazanie) nieruchomości...
i Rozwoju Wsi z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości oddala skargę. Minister Rolnictwa i Rozwoju...

II OSK 2207/15 - Wyrok NSA z 2017-04-28

. [...]) jest [...] Spółka Akcyjna z siedzibą we W., która nabyła tę nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży z dnia 21 grudnia 2012 r. zawartej pomiędzy tym podmiotem a Powiatem...
Zgromadzenia [...] na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia nabycia nieruchomości oddala...

I SA/Wa 1301/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-09

w przedmiocie regulacji uniemożliwia dokonanie czynności rozporządzającej, np. sprzedaży danej nieruchomości. Takie stanowisko w odniesieniu do decyzji komunalizacyjnej...
nieruchomości położonej w P. przy ul. [...], oznaczonej jako działka nr [...] o pow. [...] ha - utrzymał w mocy postanowienie Wojewody [...]., W uzasadnieniu postanowienia...

OSK 866/04 - Wyrok NSA z 2004-12-07

o majątkach opuszczonych i poniemieckich, ponieważ brak jest podstaw do przyjęcia że [...] w Łodzi będąca nabywcą nieruchomości na podstawie notarialnych umów sprzedaży...
z dnia 29 maja 2002 r. Nr [...] w przedmiocie przywrócenia własności nieruchomości oddala skargę kasacyjną OSK 866/04, UZASADNIENIE, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

I SA/Wa 1515/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-12

dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego oraz art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz niektórych spraw...
na własność Parafii [...] w S. własności zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr [...], położonej w obrębie [...] o pow. [...] ha, zapisanej w KW...

I SA/Wa 1160/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-23

i Rozwoju Wsi z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie niewyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na własność nieruchomości oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem...
z dnia [...] lutego 2014r. nr [...] Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi utrzymał w mocy postanowienie Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia [...] listopada 2013r...

I SA/Wa 683/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-21

spornej zapisani są D. i S. P., na podstawie umowy sprzedaży z dnia [...] czerwca 2008 r. Z ustaleń Fundacji wynika, że część nieruchomości spornej stanowiąca działkę...
decyzję z dnia [...] października 1997 r., a następnie także posiadała tę nieruchomość w oparciu o tytuł własności, po czym dokonała jej sprzedaży. Z uwagi na powyższe skarżąca...
1   Następne >   2