Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II SA/Kr 383/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-15

administracyjnych, zgodnie z którym sprawa sprzedaży, rozporządzania nieruchomością przez jej właściciela nie zawiera elementu administracyjnego - władczego (tak Naczelny Sąd...
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej K. (działka nr [...] obr. [...] w K.)., D. D. pismem z dnia 13 stycznia 2012r. wezwał Dyrektora Zarządu Infrastruktury Wodnej...

VI SA/Wa 1993/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-18

O. w J. wyniosły 2,508 287,94 zł. Stwierdzono także, iż w dniu [...] maja 2005 r. Związek na podstawie umowy sprzedaży nabył prawo własności nieruchomości...
. Związek sprzedał nabytą nieruchomość M. W. za kwotę brutto 858 976,80 zł. W dniu [...] maja 2005 roku, pismem znak [...], a więc w 10 dni po sprzedaży O. związek...

II GSK 492/08 - Wyrok NSA z 2008-11-14

[...] maja 2005 r. Związek na podstawie umowy sprzedaży nabył prawo własności nieruchomości, na której zlokalizowany jest Ośrodek Przygotowań Olimpijskich [...] w J...
. po uwzględnieniu 50% bonifikaty ze strony sprzedającego, tj. Starostwa Powiatowego w J. G., za kwotę 429 488,40 zł. Tego samego dnia Związek sprzedał nabytą nieruchomość M...

II GSK 453/11 - Wyrok NSA z 2012-04-18

, scyzoryków, szklanych opakowań i kijów baseballowych', 10 'wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na podstawie zezwolenia jednorazowego wydanego...
przez burmistrza na podstawie art. 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz związanego z tą sprzedażą...

III SA/Gl 1004/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-11

, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na podstawie zezwolenia jednorazowego wydanego przez burmistrza na podstawie art. 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982...
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz związanego z tą sprzedażą spożywania alkoholu' i 12 'używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej...

III SA/Gl 2083/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-01

, w szczególności noży, scyzoryków, szklanych opakowań i kijów baseballowych', 10 'wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na podstawie...
oraz związanego z ta sprzedażą spożywania alkoholu' i 12 'używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca' załącznika nr 1...