Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GW 10/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

liniowej w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane., Marszałek wskazał, że Prawo geologiczne i górnicze w art. 161 ust. 2 pkt 3 określa...
ust. 2 pkt 3 Prawa geologicznego i górniczego., W ocenie Marszałka, nie zatwierdza on projektów robót geologicznych dla posadawiania obiektów budowlanych dotyczących...

III SA/Gl 1020/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-11

w rozumieniu art. 41 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego,, c) pisma z 17 lipca 2018 r. w sprawie kwalifikacji prawnej mas ziemnych powstałych na skutek realizacji inwestycji...
, gdy żadna ze stron postępowania, nie prowadziła wydobycia kopaliny bez koncesji,, 3. art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego przez ich niewłaściwą wykładnię prowadzącą...

II GW 12/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-16

nie może być uznany za ponadwojewódzką inwestycję liniową. Obiekt ten jest obiektem budowlanym w rozumieniu art. 161 ust. 2 pkt 3 Prawa geologicznego i górniczego...
-inżynierskich na potrzeby między innymi zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych., Stosownie natomiast do treści ust. 2 art. 161 Prawa geologicznego...

II GW 13/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-16

nie może być uznany za ponadwojewódzką inwestycję liniową. Obiekt ten jest obiektem budowlanym w rozumieniu art. 161 ust. 2 pkt 3 Prawa geologicznego i górniczego., W przedmiotowej...
rozumieć pas jezdni autostrady., W myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.); dalej: Prawo budowlane...

II GW 31/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

jest pozyskanie ostatecznej decyzji [...] dla zadania '[...] Tym samym taka inwestycja ma charakter liniowej w rozumieniu art. 3 pkt 3a) ustawy - Prawo budowlane...
budowlanym, stosownie do definicji ustawowej, zamieszczonej w art. 3 pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409; dalej: prawo budowlane...

VI SA/Wa 1341/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-08

na budowę reguluje bowiem przepis art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor...
przymiot strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę należy mieć na uwadze kategorie podmiotów wyszczególnionych w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane...

II GW 21/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-29

do definicji ustawowej zawartej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186 - dalej: prawo budowlane) - jest budynek, budowla bądź...
. Z kolei pojęcie obiektu liniowego precyzuje art. 3 pkt 3a prawa budowlanego, stanowiąc, że jest to obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość...

II GSK 1249/20 - Wyrok NSA z 2024-02-29

wykonała legalnie prace przygotowawcze w rozumieniu Prawa budowalnego, będącego etapem prac budowlanych związanych z wznoszeniem budynku produkcyjnego., Organ odwoławczy...
, że prace niwelacyjne nie były objęte pozwoleniem budowlanym. Z ostrożności procesowej Rzecznik zarzucił także naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 21 ust. 1 pkt 2...

II GW 112/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-20

stanowisko zaprezentowane w piśmie przekazującym wniosek według właściwości., Marszalek stwierdził, że zgodnie z art. 3, pkt 1 i 3 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane...
(pojęcie obiektu liniowego precyzuje art. 3 pkt 3a Prawa budowlanego (Dz.U. z 2021r., poz. 2351). Powstaną one na terenie dwóch województw: w. (w m. P. i S. w gminie P...

II GW 33/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

NSA z dnia 12 sierpnia 2014 r., sygn. akt II GW 15/14)., Obiektem budowlanym, stosownie do definicji z art. 3 pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz...
. U. 2013, poz. 1409; dalej: prawo budowlane) - jest budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   35