Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

II OSK 1281/13 - Wyrok NSA z 2013-09-18

przepisem art. 57 ust. 1 Prawa budowlanego. W odpowiedzi na to pismo pełnomocnik A. K. pismem z dnia 21 lutego 2011 r. (k. 25) wskazał, iż wniosek z dnia 10 maja 1996 r...
. był zawiadomieniem o jakim mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane, wobec czego w sprawie tej nie będzie miał zastosowania art. 57...

II SAB/Lu 152/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-19

1994 r. Prawo budowlane użytkowania całego obiektu budowlanego położonego przy ul. K. P. w L., wykorzystywanego na działalność agencji 'F.' (dawniej 'G.'). W treści...
. z żądaniem wstrzymania na podstawie art. 71 a ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane, użytkowania całego obiektu budowlanego przy ul. K. P. w L. przez agencję towarzyską 'G...

II OSK 2402/14 - Wyrok NSA z 2015-03-10

postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 51 ust. 7 w związku z ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane w terminie jednego miesiąca od daty...
w dniu [...] lipca 2011 r., powołując się na art. 66 ust. 1, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243...

II OSK 2671/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-15

zachodniej), położonym przy ul. D. [...] w B., gmina S., na działce nr ew. [...], w trybie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), dalej: Prawo budowlane., W odpowiedzi na skargę, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w S. wniósł m.in. o jej odrzucenie...

II OSK 2240/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-26

. w trybie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), dalej: Prawo budowlane., Skarżący podniósł, że Komendant...
wbrew regulacji zawartej w art. 69 ust. 2 Prawa budowlanego nie podjął żadnych niezbędnych środków zabezpieczających, o których mowa w tym przepisie. W jego ocenie organ...

II OSK 428/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-27

wyrokiem;, - w pkt. II stwierdził, że bezczynność nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa;, - w pkt. III zasądził od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie...
[...] .04.2009 r. (znak:[...] ). Skarżący jako podstawę prawną swojego żądania powołał przepis art. 84 a w zw. z art. 84 b ust. 1 i 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...

II SAB/Gd 89/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-07-27

budowlanego w trybie art. 49 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290). Wniosła o zobowiązanie Powiatowego Inspektora...
określone w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, a także gdy została ustalona opłata legalizacyjna, organ nadzoru budowalnego zobowiązany był do wydania decyzji...

II SAB/Kr 74/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-09-14

. zawiadomienie o naruszeniu przepisów prawa budowlanego) i podjął w związku z nim z urzędu czynności kontrolne znak [...] O podjęciu czynności kontrolnych zawiadomiono...
, w razie stwierdzenia naruszeń przepisów prawa budowlanego dokona z urzędu wszczęcia odpowiedniego postępowania administracyjnego lub podejmie inne określone przez prawo działania...

II OSK 883/22 - Wyrok NSA z 2022-07-27

w Krakowie - Powiat Grodzki w związku z brakiem wydania postanowienia, o którym mowa w art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz...
. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) - dalej: 'Prawo budowlane'., W uzasadnieniu skargi podniesiono, że w dniu 10 marca 2021 r. wpłynął do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

II OSK 1978/14 - Wyrok NSA z 2015-01-08

na budowę bez rozpoznania w sytuacji, gdy skarżący złożył zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r...
. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), dalej: Prawa budowlanego, oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, a jego wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne określone...
1   Następne >   +2   +5   +10   100