Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gl 1389/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-13

Inspektor Nadzoru Budowlanego w C., działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, orzekł o wstrzymaniu robót...
nr [...] z dnia [...] r., powołując w podstawie prawnej art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, nakazał inwestorowi Z. S. zaniechania dalszych robót budowlanych prowadzonych...

II SA/Łd 135/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-03-23

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118 ze zm.). W motywach rozstrzygnięcia organ wskazał, że inwestorzy wystąpili...
I instancji. W treści uzasadnienia organ opisał dotychczasowy przebieg postępowania wskazując, że zgodnie z art. 47 ust. 1 Prawa budowlanego, jeżeli do wykonania prac...

II SA/Rz 791/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-12-13

administracyjnych sprawy wynika, że wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2012 r. J. M. zwrócił się do Starosty [...] o wydanie decyzji w trybie art. 47 Prawa budowlanego tj...
w oparciu o art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) decyzją z dnia 14 maja 2012 r., nr AB.6742.1.2012...

II SA/Op 41/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-03-05

i odpowiadającemu gabarytami pierwotnemu. Takie działanie stanowi natomiast odbudowę, o jakiej mowa w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (obecnie...
. 124b ust. 1 u.g.n. w związku z art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego, skutkującą przyjęciem, że planowane przez nią prace nie są remontem linii elektroenergetycznej. Podkreśliła...

I OSK 48/19 - Wyrok NSA z 2022-01-25

z art. 3 Prawa budowlanego., W ocenie organu, wskazane prace nie polegały jedynie na wymianie poszczególnych elementów obiektu budowlanego i zastąpieniu ich nowymi...
pkt 8 ustawy Prawo budowlane., Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności zaś 'Wytycznych do modernizacji linii napowietrznej SN-15 kV GPZ...

II SA/Łd 705/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-02-08

postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2016 roku, na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 ze zm...
grudnia 2015 roku B. B. nie wyraziła zgody na wejście na teren jej nieruchomości. W tej sytuacji inwestor skierował - na podstawie art. 47 ust. 2 Prawa budowlanego - wniosek...

I OSK 47/19 - Wyrok NSA z 2022-01-25

pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) i art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy -Kodeks postępowania...
nieruchomościami oraz art. 3 pkt 3a, 6, 7a i 8 Prawa budowlanego., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie wraz z argumentacją zawartą w treści zaskarżonej...

II SA/Bd 818/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-12-19

. - Prawo budowlane, uznał, że planowane przedsięwzięcie nie ogranicza się do robót objętych dyspozycją art. 124b u.g.n., tj. do remontu linii energetycznej. Organ wskazał...
innymi definicji legalnych z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). Z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane wynika, że roboty...

II SA/Bd 1342/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-01-05

nieruchomościami i art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego, jeżeli spowodują zmianę parametrów użytkowych lub technicznych obiektu budowlanego jako całości; Wojewódzki Sąd...
remontu (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia [...] lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Wnioskodawca w załączonym do wniosku opisie technicznym i harmonogramie prac remontowych linii...

I OSK 2787/18 - Wyrok NSA z 2021-02-26

i przewodów., W uzasadnieniu decyzji, posługując się analizą pojęć zawartych w Prawie budowlanym oraz opierając się na orzecznictwie sądowym, wskazano, że zakres opisanych...
elektromagnetycznego. Jakakolwiek zmiana tych parametrów oznaczać będzie, że nie jest to remont, ale np. przebudowa w rozumieniu art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego., Organ przywołał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100