Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 31/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-07

i ust. 7 Prawa budowlanego. W uzasadnieniu organ wskazał, że w stanie faktycznym zgłoszenia wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę albowiem jest ono wznoszone...
zarzucono jedynie naruszenie art. 29 ust. 1 pkt 23 oraz pośrednio art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, bez powiązania ich z naruszeniami art. 30 ust. 6 pkt 1 tej ustawy...

II GSK 1178/14 - Wyrok NSA z 2014-10-17

w zakresie pytania nr 67, które brzmiało: 'Zgodnie z ustawą - Prawo budowlane, nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków...
7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm. dalej: prawo budowlane). Skarżąca stwierdziła, że również odpowiedź...

VI SA/Wa 2346/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-03

k.p.a.;, 2. art. 28 k.p.a. w związku z art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że A. W., jako właścicielka lokalu...
oraz art. 81 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane polegające na tym. że czynności postępowania mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, tj. oględziny przeprowadzone...

VI SA/Wa 337/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

prawa materialnego podniesiono wprawdzie zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 pkt 23, art. 28 ust 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, ale bez powiązania...
faktycznym sprawy uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę. Nie dostrzegł natomiast, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane realizacja ogrodzenia...

III SAB/Kr 122/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-13

. 12 ust. 4f ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) i wskazał, że pismem z 10 maja 2018 r. zwrócił...
ograniczenie możliwości wyznaczenia nowego terminu stanowiłoby nieuiszczenie opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 5 Prawa budowlanego. Natomiast rozstrzygnięcie...

III SAB/Lu 23/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-12

w związku z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;, 2) art. 14 ust. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
wniosek wraz z dokumentacją jest kompletny, zaś organ żądając przedstawienia dodatkowych dokumentów naruszył art. 14 ust. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane i § 5 i § 6...

VI SA/Wa 846/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-27

[...] maja 2011 r., wydane na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a. oraz art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r...
postępowania. Na mocy art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę są: inwestor oraz właściciele...

VI SA/Wa 2300/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-08

przepisu art. 28 Prawa budowlanego stanowiącego podstawę interesu prawnego skarżącego. W konstrukcji pracy jeden z egzaminatorów stwierdził brak logiki i poprawności językowej...
na przepis art. 28 k.p.a., a nie na art. 28 Prawa budowlanego, gdyż ten ostatni nie wyłącza stosowania zasady wynikającej z art. 28 k.p.a. Skarżący szczególnie podkreślał...

VI SA/Wa 3795/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-08

na zarzucie naruszenia art. 7, 77, 80 k.p.a. oraz art. 3, art. 29 ust. 1 pkt 23, art. 30 ust. 2 i art. 30 ust. 1 pkt 3 - prawdopodobnie Prawa budowlanego (prawdopodobnie...
. 2 zdn. 2, art. 30 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, skarżąca ani w zarzutach ani w uzasadnieniu skargi nie sprecyzowała na czym polega naruszenie wymienionych...

VI SA/Wa 206/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-16

. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), utrzymujące w mocy postanowienie Starosty Włocławskiego z dnia 13 kwietnia...
zażalenia' (od ww. postanowienia pierwszoinstancyjnego z 13 kwietnia 2011 r.) jest złożenie go przez stronę postępowania. Na mocy art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane...
1   Następne >   +2   +5   +10   20