Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Po 97/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-06

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) nowego pozwolenia na budowę., W dniu 21 czerwca 2013 r. J. A. wniósł do PINB o wznowienie...
., Decyzją z dnia [...] 2015 r., nr [...] wydaną m.in. na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, PINB odstąpił od nałożenia obowiązku...

II OSK 3067/12 - Wyrok NSA z 2013-06-14

, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnym na dzień...
opracowania projektu; oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane., Pismami z dnia 5 oraz 17 października 2011 r. Spółka [...] wniosła...

II SAB/Op 29/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-09

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu nałożył na A Sp. z o.o. obowiązek...
budowlanego, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo...

II SAB/Gd 29/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-08

ze stwierdzeniem jego prawomocności, 2. stwierdza, że przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Powiatowego...
oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane., Na wniosek skarżącego postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2017 r. organ nadzoru...

II SAB/Kr 86/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-08-14

miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K. -Powiat Grodzki grzywnę w kwocie 5 000 zł ( pięć tysięcy złotych...
dowodowy - mimo, że obszerny - nie jest wystarczający do wydania rozstrzygnięcia pozwalającego doprowadzić wykonane roboty budowlane do stanu zgodnego z prawem'. Wobec...

II SAB/Kr 115/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-30

Nadzoru Budowlanego w K. - Powiat Grodzki w przedmiocie doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem I. stwierdza, że postępowanie w sprawie zakończonej...
) postępowaniem w trybie art. 50-51 ustawy Prawo budowlane. W toku postępowania toczącego się pod sygn. akt: [...], zapadało szereg rozstrzygnięć i podejmowane było wiele czynności...

II SAB/Łd 63/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-10

prowadzonego postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. uznając, że nie miała ona miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. zasądza od Powiatowego...
budowlanych., Ponadto zarzuciła rażące naruszenie: art. 140 k.c. poprzez istotne i bezpodstawne ograniczenie prawa własności, art. 35 ust. 6 ustawy Prawo budowlane poprzez...

II SAB/Po 143/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-04

2018 r., na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), nałożył na inwestora obowiązek usunięcia braków...
[...] listopada 2018 r. na podstawie art. 123 k.p.a. w związku z art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego wydał postanowienie przedłużające inwestorowi przedmiotowy termin...

II OSK 834/14 - Wyrok NSA z 2014-10-03

art. 50 - 51 ustawy prawo budowlane jest postępowaniem, w którym przymiot strony winien być określony na podstawie art. 28 k.p.a. Pojęcie 'strony' jest kategorią prawa...
budowlane, właściciel sąsiedniej nieruchomości winien wskazać konkretny przepis prawa przewidujący ograniczenie w swobodnym korzystaniu z danej nieruchomości. Stroną takiego...

VII SAB/Wa 105/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-27

postępowania, tj. naruszenie art. 12, art. 35 § 1, 2 i 3 i art. 36 § 1 k.p.a. - ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 48-51 ustawy Prawo budowlane...
ustawy Prawo budowlane i art. 2 i art. 8 Konwencji, jak również niewydanie w terminie stosownych aktów administracyjnych, w oczywistych okolicznościach samowoli budowlanej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100