Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GSK 2332/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

z inwestorem jest typowym stosunkiem prawnym określonym w ustawie - Prawo budowlane i jego istotne elementy wynikają z tej ustawy. Dwustronna umowa ma jedynie znaczenie...
prawne zawarte w przepisach ustawy - Prawo budowlane powinny być podstawą oceny charakteru prawnego umowy łączącej inspektora nadzoru ze skarżącą., Wojewódzki Sąd...

II GSK 2764/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

prawnym określonym w ustawie - Prawo budowlane i jego istotne elementy wynikają z tej ustawy. Dwustronna umowa ma jedynie znaczenie pomocnicze, gdyż odpowiedzialność...
finansowanych ze środków publicznych' w zw. z art. 750 Kodeksu cywilnego oraz art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane, poprzez przyjęcie, że przepis ten nie odnosi...

VI SA/Wa 2221/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-23

prawa budowlanego. Przy rozróżnieniu umowy o roboty budowlane od innych umów prawa cywilnego - przede wszystkim od umowy o dzieło - najważniejsze znaczenie ma ustalenie...
, czy proces inwestycyjny był wykonywany według rygorów i procedur przewidzianych przepisami prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...

II GSK 2666/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

. Prawo budowlane. W tym zakresie Sąd I instancji powołała się na wyrok Sądu Apelacyjnego w G. z dnia 7 lipca 2015 r. III AUa 220/15, w którym stwierdzono, że przepis art...
, co dotyczy art. 66 ust. 1 lit. e) ustawy o świadczeniach w zw. z art. 750 Kodeksu cywilnego i art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, poprzez przyjęcie, że przepis...

II SA/Po 1112/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-13

. Prawo budowlane (dalej: 'Prawo budowlane')., E. C. zadeklarowała bowiem w ofercie, że zapewnia podjazdy oraz dojścia o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi...
na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego. Powyższymi przepisami są przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków...

III SA/Po 598/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

oraz dojść o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm...
zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego., Dlatego też, zdaniem organu, komisja konkursowa zobowiązana była odrzucić ofertę złożoną...

III SA/Po 694/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-17

zapewniania podjazdu i dojścia o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zapewnienia...
o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego. Po przeprowadzeniu dowodu z oględzin ustalono, że procent nachylenia pochylni...

III SA/Kr 477/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-09-27

, o których mowa w art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333,) celem dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu przy ul. M...
skarżąca powołała treść art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego., Strona skarżąca podkreśliła także, że poradnia podmiotu wybranego do zawarcia umowy powinna spełniać warunki...

VI SA/Wa 1254/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-16

w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). Może być on przygotowany wyłącznie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia...
mogą odpowiedzialność przewidzianą w przepisach Prawa budowlanego. Projekt budowlany jest kwalifikowanym dokumentem podlegającym weryfikacji i zatwierdzeniu w procesie budowlanym...

VI SA/Wa 133/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-18

stanowi art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). Wady projektu stanowią nie tylko podstawę do kierowania wobec wykonawcy...
roszczeń z tytułu rękojmi, ale rodzić mogą odpowiedzialność przewidzianą w przepisach Prawa budowlanego. Projekt budowlany jest bowiem kwalifikowanym dokumentem...
1   Następne >   +2   +5   +10   23