Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Bd 92/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-03-16

i tarasu została wykonana z naruszeniem art. 28 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane bez wymaganego pozwolenia na budowę. W związku z tym decyzją z dnia [...], wydaną...
na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa budowlanego nałożył na inwestorkę obowiązek przedłożenia w terminie do [...] projektu zamiennego wraz z oceną techniczną...

II SA/Gd 545/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-06-22

. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 ze zm.), art. 104 k.p.a., art. 92 ust. 2 i 3...
projekt budowlany został opracowany niezgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie...

II SA/Sz 680/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-21

, w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego. Ponad to do budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu...
Prawa wodnego i Prawa budowlanego; do budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu pod warunkiem, że zostało to uwzględnione...

II SA/Sz 685/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-19

. Tego rodzaju rozstrzygnięcia zapadają na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Prawa budowlanego...
na zasadzie prawa pomocy oraz należny podatek od towarów i usług. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych decyzją, z dnia [...] r. Nr [...], wydaną...

II SA/Bd 378/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-07-29

Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego postanawia zawiesić postępowanie. II SA/Bd...
378/09, Uzasadnienie, Przedmiotem rozpoznania jest skarga na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] sierpnia 2007 r. znak...

II SA/Op 196/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-11-13

w Powszechnej Organizacji 'Służba Polsce' w batalionach budowlanych, którą to pracę wykonywał podczas odbywania zastępczej służby wojskowej jako junak., Postanowieniem z dnia...
społeczną. Poinformował, że jego służba trwała od wiosny do jesieni, bo był w batalionach budowlanych i tylko w takim czasie można było wykonywać prace budowlane. Wskazał...

IV SA/Wa 2201/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

czynnie wspierał osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce...
dotyczące przebiegu jego pracy zawodowej i czy faktycznie we wcześniejszym i późniejszym okresie pełnił funkcje związane z nadzorem prac budowlanych;, b) na podstawie...

IV SA/Po 561/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-02-08

budowlanych stanowiło szczególny rodzaj represji z przyczyn politycznych'., Wojewódzki Sąd Administracyjny rozważał w niniejszej sprawie, czy nie doszło do luki w prawie...
budowlanych w latach 1949-59. Z tym dniem zniknęła luka w prawie, zgodnie z którą do dnia 31 grudnia 2001 r. osobom represjonowanym w taki sposób, jak Zainteresowany...

IV SA/Wr 806/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-12

budowlanych narusza Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji...
upoważniające do uzyskania wymienionych statusów strona wskazała pełnienie zasadniczej służby wojskowej w batalionach budowlanych w latach 1974-1976, przynależność do N...

V SA/Wa 2157/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-30

dorywczo w gospodarstwach rolnych. Podczas pracy przy robotach budowlanych w miejscowości W. u E. J. w roku 1956 lub 1957, został zabrany przez milicjantów (H. G...
. i A. W.) na komisariat i tam przesłuchany. Zarzucono mu współpracę z właścicielami ziemskimi, podejmowanie prac budowlanych bez stosownego zezwolenia oraz rzekomą pomoc rolnikom...
1   Następne >   +2   +5   8