Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

OPS 3/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-10-20

Przepis art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie ma zastosowania do obiektu budowlanego będącego w budowie...
1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/ wyłączona jest możliwość stosowania w odniesieniu do obiektów budowlanych, realizowanych bez wymaganego pozwolenia...

OPS 3/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-06-10

. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe, przepisu art. 49 ust. 1 tej ustawy nie stosuje się. Naczelny Sąd Administracyjny...
r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/ stosuje się do obiektów budowlanych wzniesionych ponad pięć lat przez jej wejściem w życie, co do których zachodzą przesłanki...

IV SA 1127/87 - Wyrok NSA z 1988-04-12

z powszechną elektryfikacją wsi, stosowania przepisów ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, w tym jej art.. 21 ust. 4, art...
art.. 21 ust. 4 prawa budowlanego - po upływie roku od jej wydania, ponieważ inwestor nie uzyskał decyzji zezwalającej na wejście w teren i nie wystąpił o pozwolenie...

IV SA 651/95 - Wyrok NSA z 1996-03-04

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 1995 r. przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/ ogrodzenia budowlane poza miejscami...
z powołaniem się na art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, nakazał Bogdanowi Ż. wykonanie...

IV SA 31/89 - Wyrok NSA z 1989-03-23

. 37 ust. 1 prawa budowlanego, ani w rozumieniu art. 37 ust. 2 tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Mirosława M. na decyzję Głównego Architekta...
na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm../ oraz rozporządzenia z dnia 20 lutego...

IV SA 83/89 - Wyrok NSA z 1989-04-17

1. Nakaz przymusowej rozbiórki z przyczyn określonych w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
samowoli budowlanej art. 37 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego znajdzie zastosowanie nie wtedy, gdy zajdzie taka możliwość, lecz wówczas, gdy występuje taka konieczność...

OPK 22/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-11-25

'par. 12 ust. 6 Dz.U. 10 z późniejszymi zmianami par. 12 ust. 7 Dz.U. 45 Prawo budowlane'. Z całego materiału sprawy wynika, że postanowienie wydano na podstawie par. 12...
Kolegium omówił przesłanki leżące u podstaw wątpliwości co do kwestii objętej pytaniem prawnym. Samo rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy - Prawo budowlane...

SA/Ka 790/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-11-21

zastosowania przez właściwe organy art. 40 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność...
na budowę. Zgodnie zaś z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego uzyskanie takiej decyzji było niezbędne. Niesporne jest również to, że w budynku tym zostały wykonane...

IV SA 975/95 - Wyrok NSA z 1996-10-28

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Grażyny L. na decyzję Samorządowego Kolegium...
lokalizacji (...) inwestycji, albowiem w terminie jednego roku od daty wydania decyzji inwestor musi uzyskać pozwolenie na budowę wymagane przez przepisy prawa budowlanego...

IV SA 215/90 - Wyrok NSA z 1990-05-14

z dnia 2 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, postępowanie administracyjne w zakresie objętym tą decyzją nie staje się bezprzedmiotowe...
Dzielnicowego w W. decyzją z dnia 6 czerwca 1989 r., wydaną na podstawie art. 36 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/, wstrzymał...
1   Następne >   +2   +5   7