Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Po 389/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-08-03

oparcia w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm), która nie zna pojęcia 'modernizacja', a zawiera...
, że wyraz modernizacja występuje w art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach wykonawczych do Prawa budowlanego. Skarżąca...

III SA/Gd 159/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-09-28

z przepisami Prawa budowlanego kierownik budowy (robót) jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki. Dziennik budowy wydaje odpłatnie Starosta [...] i jak stanowi...
., W tym duchu należy więc rozumieć postanowienia art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz postanowienia § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra...

IV SA/Wa 1872/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-22

rozstrzygnięcie nadzorcze co do stwierdzenia nim nieważności: 1. § 1 ust. 4 pkt 6 uchwały, w zakresie sformułowania: '(...) budowlanej (...)'; 2. § 2 ust. 1 pkt 10 uchwały...
, w zakresie sformułowania: '(...) budowlanej (...) budowlanej (...) budowlanej (...)'; 3. § 17 ust. 1 pkt 2 lit c uchwały, w zakresie sformułowania: '(...) budowlanej (...)'; 4...

II SA/Po 546/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-11-07

, uwspółcześnienie czegoś'., Faktycznie w obowiązującym brzmieniu ustawy Prawo budowlane nie ma pojęcia modernizacji, ale wystąpiło ono we wcześniejszych redakcjach tej ustawy., Słowo...
to występowało w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst pierwotny - Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414), który stanowił, iż budową jest wykonywanie...

II OSK 1979/10 - Wyrok NSA z 2010-12-01

Rejonowy w Szydłowcu warunkowo umorzył postępowanie wobec J. G., oskarżonego o czyn z art.90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane., W dniu [...] marca 2009r. Rada...
poprzestał na stwierdzeniu, że 'występek wymieniony w art.90 Prawa budowlanego można popełnić tylko w ramach konstrukcji winy umyślnej'. Jest to więc wyłącznie wykładnia...

II SA/Gd 328/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-18

w rozdziale 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Regulując kwestie 'utrzymania obiektów budowlanych', ustawodawca wskazał w art...
'. Użyte w tym przepisie pojęcie 'obiekt budowlany' zdefiniowany został natomiast w art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym przez obiekt budowlany należy...

IV SA/Wa 1362/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-20

techniczno - budowlanymi, Wojewoda stwierdził, że skoro stosownie do regulacji art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202...
, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w zw. z art. 9 ust. 1 prawa budowlanego, poprzez błędne przyjęcie, iż uchwała jest sprzeczna z prawem...

IV SA/Wa 512/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-12

pozwolenia na budowę, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane. Według organu nadzoru, zamieszczanie w treści planu norm otwartych, odsyłających do odrębnych...
tego pojęcia zawartą w art. 3 pkt 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2013 r. poz. 1409 ze zm.)., Zdaniem Sądu, w uchwale zmieniono...

II OSK 1328/15 - Wyrok NSA z 2015-06-25

w sprzeczności z art. 3 pkt 6 w zw. z art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, łączącymi pojęcie budowy z pojęciem obiektu budowlanego rozumianego, oprócz budynku...
należy dokonywać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym przede wszystkim o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz...

II SA/Ke 74/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-04-13

. 80,81,83 ustawy Prawo budowlane., W uzasadnieniu skargi podniesiono, że:, 1/ rozstrzygnięcie nadzorcze nie zawiera właściwie sporządzonego uzasadnienia faktycznego...
Nadzoru Budowlanego wynikające z art. 80,81,83 ustawy Prawo budowlane nie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej,, 6/ rozstrzygnięcie nadzorcze pominęło...
1   Następne >   +2   +5   +10   74