Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OSK 1979/10 - Wyrok NSA z 2010-12-01

Rejonowy w Szydłowcu warunkowo umorzył postępowanie wobec J. G., oskarżonego o czyn z art.90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane., W dniu [...] marca 2009r. Rada...
poprzestał na stwierdzeniu, że 'występek wymieniony w art.90 Prawa budowlanego można popełnić tylko w ramach konstrukcji winy umyślnej'. Jest to więc wyłącznie wykładnia...

II OSK 2467/12 - Wyrok NSA z 2012-11-13

podatkowej, bądź Prawa budowlanego. , 4. Rozstrzygnięcie referendalne nie może zastąpić aktu normatywnego - aktu prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan...
jednostki. W ocenie organu procedury dotyczące budowy inwestycji wynikają z przepisów prawa budowlanego i są objęte kompetencją organów administracji architektoniczno- budowlanej...

III SA/Wr 811/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-16

r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) i są objęte kompetencją organów administracji architektoniczno-budowlanej. Organ Nadzoru powołał się na stanowisko...
i weryfikację aktu. Na tej zasadzie z zakresu referendum należy wyłączyć sprawy rozstrzygane w trybie k.p.a., Ordynacji podatkowej, bądź Prawa budowlanego...

OSK 1711/04 - Wyrok NSA z 2005-07-08

w sprawie pozwolenia na budowę jest bowiem organ administracji architektoniczno - budowlanej stopnia powiatowego, a więc starosta (art. 80 w zw. z art. 82 prawa...
budowlanego). Starosta zaś, zgodnie z art. 82a prawa budowlanego nie może powierzyć gminom, w drodze porozumienia, sprawy z zakresu swojej właściwości jako organu administracji...

III SA/Wr 668/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

i jako takie nie jest dopuszczalne. |, |Po trzecie podniesiono, że kwestie dotyczące budowy inwestycji wynikają z przepisów prawa budowlanego i są objęte kompetencją |, |organów...
administracji architektoniczno-budowlanej. Zgodnie zaś z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane |, |organem właściwym w tym sprawach jest zasadniczo...

II OSK 2385/10 - Wyrok NSA z 2011-02-09

.), a także z innymi przepisami prawa, w tym art. 61 i 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2 ustawy...
Kodeksu cywilnego, art. 61 i 62 ustawy Prawo budowlane oraz art. 3 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, art. 51 Konstytucji RP oraz ustawy o ochronie danych osobowych...

SA/Wr 2248/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-02-22

i zatwierdzania formy architektonicznej urządzeń reklamowych, które to zadanie zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego /Dz.U. nr 8 poz. 48 ze zm./ należy do organów administracji budowlanej., 6. Według art. 22 prawa lokalowego opłata za założenie...

II SA/Ke 372/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-08-19

stanie prawnym;, art. 19 ust. 5 pkt 4 ustawy w zw. z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), poprzez...
Prawo budowlane wskazuje, że budowa przyłącza wymaga sporządzenia jedynie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej...

VIII SA/Wa 145/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-11

rok o czyn z art. 90 prawo budowlane ustawy z 1994r. za wybudowanie szamba na ścieki komunalne. Wyrok uprawomocnił się z dniem [...] sierpnia 2008r., od tego wyroku...
, że przestępstwo opisane w treści art. 90 ustawy Prawo Budowlane należy do grupy przestępstw umyślnych ściganych z oskarżenia publicznego., Niepodjęcie przez Radę Gminy C. uchwały...

II SA/Ol 6/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-09

tego stanu rzeczy narusza podstawowe interesy pracodawcy, jak i osób trzecich. Podano, iż jest on zobowiązany do przestrzegania obowiązków, jakie nakłada Prawo budowlane...
przeglądów technicznych obiektów budowlanych. Przepisy prawa budowlanego nakładają ten obowiązek na właściciela lub zarządcę obiektu, który może scedować swoje obowiązki...
1   Następne >   +2   +5   +10   40