Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 1083/09 - Wyrok NSA z 2010-06-28

miejsca i warunków realizacji inwestycji budowlanej wydana została na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane. Zgodnie...
. - Prawo budowlane stanowił, że decyzja ustanawiająca strefę ochronną powinna określać granice strefy oraz dopuszczalne, nakazane lub zakazane sposoby wykorzystania terenów...

I SA/Bd 180/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-06-01

budowlane. W art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego wskazano, że przez 'roboty budowlane' należy rozumieć 'budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie...
do posłużenia się na potrzeby interpretacji ustawy podatkowej definicją 'robót budowlanych' w rozumieniu prawa budowlanego, czego domagała się strona., Ustalając, że stan...

I SA/Wa 163/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-22

się przez skarżącą na interes prawny wynikający z art. 28 Prawa budowlanego nie jest zasadne. Podstawą orzeczeń wydanych w tej sprawie nie były przepisy Prawa budowlanego, lecz ustawy...
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 28 Prawa budowlanego) z możliwością żądania przez dzierżawcę zastosowania w sprawie art. 73 ustawy z 13 października...

I OSK 1819/10 - Wyrok NSA z 2011-10-21

jako dzierżawca Spółka może być stroną postępowania o pozwolenie na budowę (art. 28 ust. 2 i art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego). Poza tym interes prawny, o którym mowa w art...
Sąd uznał powoływanie się przez skarżącą na interes prawny wynikający z art. 28 Prawa budowlanego. Podstawą orzeczeń wydanych w rozpoznawanej sprawie nie były przepisy...

I SA/Wa 690/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-31

. [...] nie była zabudowana. Według obowiązującego wówczas stanu prawnego, tj. art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414...
organowi (art. 30 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego). Według art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego ogrodzenie miało charakter urządzenia budowlanego związanego z obiektem...

I SA/Wa 462/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-12

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.)), poprzez pominięcie, że droga publiczna utożsamiana jest nie ze śladem opony, ale m.in. z konstrukcją...
zapewniającą nośność i stabilność oraz bezpieczeństwo,, - art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, poprzez przyjęcie, że na dz. [...] znajduje się budowla (obiekt budowlany...

I SA/Wa 449/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-09

zagospodarowania przestrzennego w celu wydzielenia gruntu pod przebudowę drogi [...]. Zgodnie z art. 3 ust. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przebudowa oznacza...
, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę oddala skargę...

I OSK 1997/17 - Wyrok NSA z 2018-02-08

pozwolenie na budowę w obszarze działki nr [...], które - zgodnie z art. 28 § 2 ustawy Prawo budowlane - może uzyskać inwestor, właściciel, użytkownik wieczysty...
czy zarządca nieruchomości. W związku z czym uznać należy, że przynależne im prawo własności do działki nr [...] rozciągało się także na działkę nr [...], którą zagospodarowali...

I OSK 1082/09 - Wyrok NSA z 2010-06-08

obowiązujących, stąd też pominięcie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny kwestii rażącego naruszenia przepisów prawa budowlanego, jako skutku zaskarżonej decyzji...
podziałowej., Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożyła G.S.. Jej zdaniem, fakt przeprowadzenia niezgodnego z prawem podziału gruntu zrodził negatywne skutki prawne...

I OPS 5/17 - Uchwała NSA z 2018-02-26

„Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r...
z siedzibą w Warszawie na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [..] listopada 2013 r., nr [..] w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   56