Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Bd 229/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-04-28

obiektu budowlanego w myśl przepisów Prawa budowlanego., W odpowiedzi na wezwanie J. M. złożył w dniu 29 września 2008r. pismo stanowiące uzupełnienie wniosku, jednakże...
w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, jeżeli są wymagane. W ocenie...

III SA/Kr 848/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-19

i Urbanistyki Urzędu Miasta, że postępowanie w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 07.07. 1994r. Prawo...
z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, jeżeli są wymagane. Jak podkreśla organ art. 28 ust.10 ustawy uzależnił możliwość wydania zezwolenia na prowadzenie działalności...

II GSK 473/10 - Wyrok NSA z 2011-04-12

nie wprowadza sankcji w postaci cofnięcia zezwolenia właścicielowi lokalu, z tego względu, że nie dochował wymogu przewidzianego przepisami prawa budowlanego., SKO w R...
sposób użytkowania lokalu bez stosownego zezwolenia, co jest niezgodne z prawem budowlanym. Brak realizacji nakazu wynikającego z wyżej wskazanej decyzji Powiatowego Inspektora...

III SA/Kr 663/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-15

na tej działce. Stanowisko oparli również na przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., nr 156, poz. 1118 ze zm.)., Decyzją z dnia [...] znak...
takie wynikają z ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., nr 156, poz. 1118 ze zm.) w kontekście stwierdzenia, że składowisko odpadów jest obiektem...

II GSK 641/12 - Wyrok NSA z 2013-07-31

, w świetle przepisów prawa budowlanego, należy uznać za budynek mieszkalny wielorodzinny. Brak zgody właściciela lokali mieszkalnych na sprzedaż napojów alkoholowych...
się przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.). Zgodnie z art. 3 pkt 2 a Prawa budowlanego (w decyzjach...

II SA/Bk 353/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-20

przestrzennym, jak również naruszenia art. 71 ustawy prawo budowlane uznać należy za nieuzasadnione. Zgodnie bowiem z informacją przedłożoną przez Wojewódzkiego Inspektora...
Nadzoru Budowlanego wnioskodawca posiada wymagane prawem zezwolenia na lokalizację fermy lisów i jest to dokumentacja zgodna z ówcześnie obowiązującymi przepisami prawa...

II SA/Bk 355/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-20

, jak również naruszenia art. 71 ustawy prawo budowlane uznać należy za nieuzasadnione. Zgodnie bowiem z informacją przedłożoną przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
Budowlanego wnioskodawca posiada wymagane prawem zezwolenia na lokalizację fermy lisów i jest to dokumentacja zgodna z ówcześnie obowiązującymi przepisami prawa, a użytkowanie...

II SA/Bk 354/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-20

, jak również naruszenia art. 71 ustawy prawo budowlane uznać należy za nieuzasadnione. Zgodnie bowiem z informacją przedłożoną przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
Budowlanego wnioskodawca posiada wymagane prawem zezwolenia na lokalizację fermy lisów i jest to dokumentacja zgodna z ówcześnie obowiązującymi przepisami prawa, a użytkowanie...

II SA/Kr 337/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-01-29

z dnia 7 grudnia 1995 r. wydanym na podstawie art. 71 ust. 3 w związku z art. 50 ust. 1 i art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz art. 123 ustawy...
. - Prawo budowlane zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga pozwolenia właściwego organu. Według zaś przepisu art. 71 ust. 2 pkt 2 tejże ustawy...

II GSK 471/10 - Wyrok NSA z 2011-04-12

ustosunkowując się do wniosku w tej sprawie uznał, że kwestia oceny zgodności sposobu użytkowania danego lokalu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego...
, z tego względu, że nie dochował wymogu przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Tym samym zdaniem organu pogląd skarżącej Prokuratury nie znajduje uzasadnienia., W dniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   66