Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 1291/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-09

ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U z 2020 r. poz. 1333 z późn zm., dalej: 'Prawo budowlane'), po rozpatrzeniu zażalenia B. Sp...
z przepisami techniczno - budowlanymi i uzgodnieniami, 3. oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, ,utrzymał w mocy decyzję organu...

VII SA/Wa 613/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-18

. umorzył w całości postępowanie w sprawie uzgodnienia powyższej inwestycji, wskazując na nowelizację przepisów ustawy Prawo budowlane i ustawy o ochronie zabytków i opiece...
nad zabytkami, w wyniku której nie posiada kompetencji do uzgodnienia przedmiotowej inwestycji w trybie art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane., H R, zachowując ustawowy...

II OSK 678/19 - Wyrok NSA z 2020-04-23

do dokonania rozbiórki określone w art. 31 ust. 5 ustawy Prawo budowlane., W piśmie z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...], Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków...
na przepisie art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, który stanowi, że w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych...

II OSK 1599/10 - Wyrok NSA z 2011-06-16

willi, na podstawie art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), w dniu 26 września 2008 r...
nad zabytkami oraz art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 1118 ze zm.). Skarżąca podniosła, że błędnie ustalono, iż doszło...

II OSK 1672/08 - Wyrok NSA z 2009-10-21

2005 r., na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych w postaci instalacji urządzenia...
Konserwatora Zabytków, została wydana przez organ architektoniczno-budowlany po terminie wynikającym z art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego., Minister Kultury i Dziedzictwa...

VII SA/Wa 2175/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-21

rozstrzygnięcie [...] WKZ., W uzasadnieniu organ wskazał, że zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, dalej: Prawo budowlane) organ...
zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania, albo 3) w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę...

II OSK 668/11 - Wyrok NSA z 2011-09-28

do rejestru zabytków) nie zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania innych pozwoleń lub zgłoszeń, m.in. wymaganych prawem budowlanym, co wynika bezpośrednio z treści art. 2...
ust. 1 ustawy o ochronie zabytków, który stanowi, że ustawa ta nie narusza przepisów innych ustaw, w tym prawa budowlanego. Zgodnie zaś z art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia...

VII SA/Wa 1749/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-21

art. 40 ustawy Prawo budowlane, na rzecz [...] Sp. z o. o. [...]., oraz o zmianę terminu ważności w/w decyzji do dnia 18 listopada 2017 r., [...] Konserwator Zabytków...
na grunt sprawy niniejszej należy podzielić pogląd zaprezentowany przez organy, iż art. 40 Prawa budowlanego nie stanowi materialnoprawnej podstawy dla wydania decyzji...

VII SA/Wa 1748/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-21

o przeniesienie w/w decyzji na podstawie art. 40 ustawy Prawo budowlane, na rzecz [...] Sp. z o. o. [...] Sp. K., oraz o zmianę terminu ważności w/w decyzji do dnia...
:, - prawa materialnego tj. art. 40 Prawa budowlanego poprzez jego niezastosowanie, podczas gdy na mocy art. 2 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków...

II OSK 868/18 - Wyrok NSA z 2020-02-13

zabrania dokonanie zmian kompozycji elewacji i typu dachu w budynku ul. [...] w W.;, 2. art. 3 pkt. 6 Prawa budowlanego poprzez jego błędną wykładnię polegająca...
) poprzez przyjęcie, że podwyższenie budynku nie stanowi 'nadbudowy' w rozumieniu art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego, z którą to mamy do czynienia tylko wtedy, gdy powstaje nowa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100