Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Po 939/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-18

w trybie art. 50-51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r., poz. 290 - dalej jako 'Prawo budowlane')., W dalszej części uzasadnienia organ...
będzie możliwe wtedy, gdy wniosek o jej wydanie zostanie złożony w związku z legalizacją samowoli budowlanej wszczętej na podstawie art. 48, art. 49b bądź art. 71 a Prawa...

II SA/Bd 797/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-10-28

art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., poz. 1118; z późn. zm.), dalej powoływanej jako 'prawo budowlane.' W toku kontroli...
, co jego zdaniem powodowało konieczność wymierzenia kary obliczanej według przepisu art. 59 f ust. 2 w zw. z art. 57 ust. 7 prawa budowlanego, przy przyjęciu współczynnika kategorii...

II SA/Po 672/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-28

złożony w związku z legalizacją samowoli budowlanej wszczętej na podstawie art. 48, art. 49b bądź art. 7la ustawy Prawo budowlane. Decyzja o warunkach zabudowy wydawana...
legalizacyjne w sprawie zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudowa części budynku biurowo- magazynowego prowadzone jest na podstawie art. 50-51 ustawy Prawo budowlane...

II OSK 1834/17 - Wyrok NSA z 2018-02-15

zostało przeprowadzone w związku z toczącym się przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w U. postępowaniem naprawczym (w trybie art. 50-51 Prawa budowlanego...
. W ocenie SKO, taką regułę należy też zastosować do postępowań [naprawczych] prowadzonych w trybie art. 50-51 Prawa budowlanego, które dotyczą inwestycji realizowanych...

II OSK 392/10 - Wyrok NSA z 2011-03-03

, że niezgodne z prawem budowlanym warunki zabudowy, jak również pozwolenie na budowę, powstały i egzystują dzięki aprobacie PINB. Ponadto protokół z oględzin z 14 maja...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) poprzez całkowite pominięcie dyspozycji przepisu zawartej w ust. 2 pkt 1 tegoż...

II SA/Op 69/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-22

., nr [...], znak:[...], dotyczącej budowy objętej wnioskiem, którą na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego nałożono na skarżącego...
doprowadzenia wykonywania robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem., W uzupełnieniu wniosku skarżący przedłożyli również: wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

II SA/Kr 876/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-16

ustawy Prawo budowlane poprzez rozpatrzenie sprawy będącej we właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P., naruszenie art. 71a ustawy Prawo budowalne...
poprzez jego niezastosowanie, naruszenie art. 71 ust. 4 ustawy Prawo budowlane poprzez ustalenie warunków zabudowy pomimo sprzeciwu Starosty [...] wobec zgłoszenia zmiany...

II OSK 2422/11 - Wyrok NSA z 2013-04-24

obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 55, art. 61 ust. 1) oraz przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
ustawodawca w art. 48 i art. 49b Prawa budowlanego [w brzmieniu zmienionym art. 1 pkt 18 i 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U....

II SA/Po 389/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-08-03

oparcia w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm), która nie zna pojęcia 'modernizacja', a zawiera...
, że wyraz modernizacja występuje w art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach wykonawczych do Prawa budowlanego. Skarżąca...

II OSK 2392/14 - Wyrok NSA z 2016-06-02

października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 229 ze zm.; dalej: Prawo budowlane z 1974 r.), obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę dla linii wysokiego...
z budową obiektów budowlanych (§ 34 ust. 2), zatem nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że pod rządami ustawy Prawo budowlane z 1974 r. obowiązku takiego nie było., PINB dalej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100