Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OSK 2813/14 - Wyrok NSA z 2016-09-14

zawartą w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane oczyszczalnia ścieków, jako całość, powinna być traktowana jako budowla., Decyzją z dnia [...] października 2010 r...
, który został zatwierdzony decyzją administracyjną, są zgodne z definicjami Prawa budowlanego. Zaznaczono, że definicje budynków i budowli zawarte w aktualnych przepisach Prawa...

III SA/Gd 744/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-07

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) - dalej jako 'ustawa - Prawo budowlane', odpowiednie organy administracji architektoniczno-budowlanej...
jednorodzinny - 1110.Dj, dom letniskowy - 1110.Dl, leśniczówka - 1110.Ls, inny budynek mieszkalny jednorodzinny -1110.In. Natomiast odwołując się do prawa budowlanego organ...

I OSK 1942/18 - Wyrok NSA z 2019-02-12

art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. Z kolei obowiązek geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego wynika z art. 43 ustawy Prawo budowlane...
nie spełniający w rozumieniu prawa budowlanego definicji budynku nie mógłby być przedmiotem pozwolenia na budowę, nie byłaby wymagana inwentaryzacja powykonawcza...

II SA/Ol 262/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-16

-technologiczną z pozostałymi obiektami budowlanymi oczyszczalni i zgodnie z definicją budowli zawartą w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118...
Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ewidencją budynków miały być objęte wszystkie budynki zdefiniowane w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Powołując...

II SA/Po 269/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-21

oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71...
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, wpisów w innych rejestrach publicznych, wniosku zainteresowanego...

IV SA/Po 830/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-17

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, dalej p.b.), budowa ogrodzeń nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Według natomiast art. 30 ust. 1...
pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 443), która weszła w życie 28 czerwca...

III SA/Kr 492/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-21

z rejestru gruntów dla wskazanej powyżej działki. Jako interes prawny w uzyskaniu żądanego dokumentu przywołał art. 20 Prawa budowlanego podając, iż dane zawarte...
prawny w dostępie do danych objętych wnioskiem wynikający z art. 20 Prawa Budowlanego (...), w szczególności w zakresie zawartym w ust. 1 pkt 2) tj. 'uzyskania wymaganych...

II SA/Bd 93/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-10-18

) przeprowadzenia inwentaryzacji przewodu telekomunikacyjnego przed jego zakryciem (naruszony art. 43 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz...
ustawodawca nie wskazuje, że weryfikacja prac geodezyjnych ma nastąpić przy uwzględnieniu przepisów Prawa budowlanego. Podkreślił, że ustanowiony w art. 43 ust. 1b Prawa...

II SA/Bk 52/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-03-28

Organem kompetentnym do określenia kategorii budynku w świetle przepisów prawa budowlanego jest organ administracji budowlanej, który wypowiada się w sprawie funkcji...
oraz procedury związane z legalnym dokonaniem zmiany sposobu użytkowania określa przepis art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243, póz. 1623 ze zm...

I OSK 275/12 - Wyrok NSA z 2013-07-10

obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia właściwemu organowi. Stoi to w oczywistej sprzeczności z założeniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
(Dz.U.10.243.1623 j.t. ze zm., dalej: prawo budowlane). Wójt we wniosku wskazał również, że wskazany zapis w Ewidencji stanowi także postawę do wymiaru podatku od nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100