Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Gd 114/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-12-16

zezwoleń przewidzianych przez prawo budowlane,, 2. naruszenie przepisów postępowania to jest art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 77, art. 79 i art. 80 k.p.a. poprzez...
hydrotechniczne, za pomocą których można regulować stan wody, to takiego stawu rybnego - przy uwzględnieniu pojęcia budowli w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane...

II SA/Lu 664/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-20

o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, czy też decyzji zawierającej pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonywania urządzeń...
Prawa wodnego i Prawa budowlanego oraz nie może stanowić zagrożenia dla sąsiednich posesji (dowód - protokół , figurujący w aktach sprawy, sporządzony w dniu 16 lipca...

III SA/Po 315/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-08

. /-/M. Kosewska /-/W. Długaszewska /-/B. Sokołowska Zarząd Miejski miasta K. orzeczeniem wydanym w dniu [...]., na podstawie art. 52 i 57 prawa budowlanego z dnia 14 lipca...
planu parceli. Żaden z powołanych przepisów prawa budowlanego ( art. 52 i 57), ani też obowiązujących wówczas aktów prawnych nie dawał podstawy do stawiania warunku...

II SA/Gd 149/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-12-02

, a nie w prawodawstwie weterynaryjnym;, 3. art. 19 k.p.a., art. 66 ust. 1 w związku z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w związku z art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 19...
sanitarno - weterynaryjny nie może być regulowany prawodawstwem weterynaryjnym, a winien być regulowany prawem budowlanym. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16...

IV SA/Po 549/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-11-16

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zaliczany jest do kategorii X, tj. budynków kultu religijnego, który będzie pełnił funkcję usług religijnych., W świetle...
, a to postanowień załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w związku z normą § 20 pkt 2 lit. b Uchwały Nr [...] Rady Miejskiej Gminy R. z dnia 26 maja 2021...

II SA/Gd 278/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-02-18

z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) w sprawie utwardzenia terenu na działce nr [...], w miejscowości G...
nie jest jeszcze obiektem budowlanym, do którego mogły mieć zastosowanie przepisy Prawa budowlanego., Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych...

III ARN 9/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

i oddala skargę (...). Stosownie do przepisu art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ przymusowej...
rozbiórce /albo przejęciu na własność Państwa bez odszkodowania i w stanie wolnym od obciążeń/ podlegają obiekty budowlane wybudowane niezgodnie z przepisami obowiązującymi...

IV SA/Wa 2512/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

zgodnego z prawem, do których należy chociażby wstrzymanie użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie art. 71 a ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...
działalności, nie odnosi się jednak w żaden sposób do kwestii regulowanych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane., Organ odwoławczy uznał za niezasadny zarzut strony...

IV SA/Wa 796/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-14

organowi wykonanie robót budowlanych. Natomiast w świetle obowiązujących zapisów art. 46 ust. 4a w zw. z art. 48 ust. 2 pkt 1 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo...
o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskuje się dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wobec...

IV SA/Wa 1818/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-10

na gruncie Skarżącego są nietrwale związane z gruntem. W związku z tym, w świetle przepisów prawa budowlanego, stanowią obiekt tymczasowy. Naniesienia te służą jako miejsca...
o lasach w zw. z art. 4 pkt 6 uogril, uwzględniając art. 3 ustawy Prawo budowlane. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że pojęcie 'gospodarki leśnej' zdefiniowane zostało...
1   Następne >   +2   +5   +10   100