Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 776/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-30

1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane oraz art. 81 ust.1 pkt 2 w zw. z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r...
również, że na podstawie art. 37 Prawa budowlanego z 1974 r. niemożliwa jest legalizacja obiektu z uwagi na niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego., Skarżąca...

II SA/Ke 753/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-10-08

kontenera. Nie wyjaśniono także, czy ustawienie tego kontenera będzie wiązało się z koniecznością dopełnienia czynności formalnoprawnych wynikających z prawa budowlanego...
budowlanych, które nie są zwolnione spod regulacji prawa budowlanego, o czym będzie mowa niżej., Organ ustalił ponadto, że skarżący zgromadził niewielką ilość materiału...

II SA/Bd 125/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-08-04

i art. 59 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(DZ. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) i art. 82 ust. ustawy Prawo budowlane udzielono J. Ch. pozwolenia na użytkowanie...
marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz zamianie niektórych ustaw Dz. U. Nr 80, poz. 718) z dnia 11 lipca 2003 r. organy nadzoru budowlanego otrzymały...

II SA/Rz 555/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-01-08

ust. 1 ustawy z dnia 24.10.1974 r. - Prawo budowlane /Dz. U. Nr 38, poz. 229/., Rzeczona decyzja znajduje się w aktach administracyjnych /k. 1 i 44 akt administracyjnych...
Ob. K.P. na działce położonej w P. przy ul. H. nr 47., Pozwolenie wydano na podstawie art. 29 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24.10.1974 r. Prawo budowlane oraz § 43 i 44 ust...

II SA/Rz 5/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-23

dotyczyła budynku murowanego, a nie drewnianego, w którym mieszkała strona. Budynek murowany nie został zaś oddany do użytkowania, a zatem w świetle prawa budowlanego...
skutki na gruncie prawa budowlanego takiego zdarzenia nie wykluczają jednak możliwości faktycznego zamieszkiwania w takim budynku. Budynek ten był bowiem w pełni...

III SA/Kr 241/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-15

użytkowania w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, co wymaga złożenia do właściwego organu architektoniczno-budowlanego zgłoszenia robót, czego jak organ ustalił skarżąca...
organowi błędną wykładnię art. 40 ust. 2 u.p.s. poprzez bezpodstawne uzależnienie przyznania zasiłku celowego od spełnienia wymogów określonych przepisami prawa budowlanego...

III SA/Kr 528/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-08-25

- Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006r, Nr 156, poz.1118 ze zm.) nie przystąpił do użytkowania przedmiotowego budynku., Z przeprowadzonych w dniu 22.11.2010r ponownych...
, aby szkody wystąpiły w budynku mieszkalnym w rozumieniu ww. ustawy - Prawo budowlane., Powyższe stanowisko nie jest zgodne z prawem . Rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji...

I OSK 652/12 - Wyrok NSA z 2012-06-15

przedmiotowej ekspertyzy przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W., nie było dopuszczalne i stanowiłoby naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa...
Inspektorat Nadzoru Budowlanego lecz Starostwo Powiatowej (odmienny pogląd organu I instancji jest sprzeczny z przepisami prawa budowlanego) a - po drugie, przedmiotową decyzją...

III SA/Kr 649/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-09

uszkodzenia wymagają naprawy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powołując się na treść art. 70 ustawy Prawo budowlane zobowiązał strony do usunięcia stwierdzonych...
tego rodzaju protokołu. Jednocześnie zaznaczono, że stosownie do art. 61 ustawy - Prawo budowlane, to na właścicielu obiektu budowlanego ciąży obowiązek należytego utrzymania...

I OSK 2333/17 - Wyrok NSA z 2017-12-01

zaś oddany do użytkowania, a zatem w świetle prawa budowlanego nie został on ukończony. Organ ustalił, że wnioskodawczyni mieszka u syna w G. w budynku oznaczonym nr ewid...
już od 1999 r. Ewentualne skutki na gruncie prawa budowlanego takiego zdarzenia nie wykluczają jednak możliwości faktycznego zamieszkiwania w takim budynku. Budynek...
1   Następne >   +2   +5   +10   100