Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II SA/Łd 1378/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-08-11

budowlane polegające m. in. na montażu, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zaś zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo...
. 97 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852) wystąpił z wnioskiem do Starosty Powiatu [...] o wydanie zezwolenia...

II GSK 188/17 - Wyrok NSA z 2019-06-04

administracyjnego w sposób prawidłowy odnosząc poczynione ustalenia do przepisów prawa budowlanego'. To odwołanie do niemających zastosowania w sprawie przepisów prawa...
. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270; obecnie tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302...

II SA/Ke 489/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-01-12

, które jest przedmiotem wniosku jest niemożliwe z uwagi na wymogi prawa budowlanego i dlatego decyzja Starosty 'była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność...
kablowych służących świadczeniu usług 'dostępu do sieci Internet '. W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż zgodnie z art. 140 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego właściciel...

VI SA/Wa 1638/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-29

dostawców usług, budynek powinien być wyposażony, zgodnie z przepisami w sprawie warunków techniczno-budowlanych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo...
16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 243, z późn. zm., zwanej dalej 'Pt') oraz art. 66 § 3 kpa, po rozpatrzeniu wniosku [...] sp. z o.o....

II GSK 1232/20 - Wyrok NSA z 2021-02-23

. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 11f ust. 3 ustawy...
konkretnej sprawy w sposób, w formie i w terminie przewidzianymi w przepisach obowiązującego prawa. Z kolei przesłanki do stwierdzenia przewlekłości zachodzą wtedy, gdy organ...

VI SA/Wa 3422/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-03

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego., Odnośnie rozwiązania przewidzianego w pkt 5.3, ppkt 5.3.7, ust. 2-9, części I, pkt 3.1. ust. 7 i 8 części I (M...
., nr [...], w której zobowiązał [...] S.A. z siedzibą w [...] (dalej: [...]) na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 Nr 171 poz...

VI SA/Wa 800/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-05

pkt 20a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz linii kablowej, które stanowią ciąg połączonych kabli telekomunikacyjnych...
ust. 1 w związku z ust. 4 i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm., dalej 'Pt') oraz art. 104 § 1...

VI SA/Wa 805/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-05

pkt 20a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz linii kablowej, które stanowią ciąg połączonych kabli telekomunikacyjnych...
. 139 ust. 1 w związku z ust. 4 i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm., dalej 'Pt') oraz art. 104 § 1...

VI SA/Wa 798/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-05

, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz linii kablowej, które stanowią ciąg połączonych kabli...
w związku z ust. 4 i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm., dalej 'Pt') oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14...

VI SA/Wa 803/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-05

odróżnić od telekomunikacyjnej linii kablowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm...
. 1 w związku z ust. 4 i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm., dalej 'Pt') oraz art. 104 § 1 ustawy...
1   Następne >   +2   +5   7