Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Sz 68/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-04-21

zapisy uchwały są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, naruszają bowiem przepis art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz...
garażowymi i gospodarczymi. Natomiast w świetle definicji zawartej w przepisie art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym...

II OSK 1175/15 - Wyrok NSA z 2015-10-06

leśnych, tj. budowli oraz obiektów małej architektury w rozumieniu Prawa budowlanego., Skargę na powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wniósł...
tego nie można wykładać w oderwaniu od definicji budowy. W jego ocenie, mając na uwadze treść art. 3 pkt 1, pkt 3 i pkt 6 ustawy - Prawo budowlane uznać należy, że wprowadzony zakaz...

II OSK 1043/15 - Wyrok NSA z 2015-10-06

architektury w rozumieniu Prawa budowlanego., Skargę na powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wniósł Wojewoda Warmińsko - Mazurski, reprezentowany...
w oderwaniu od definicji budowy. W jego ocenie, mając na uwadze treść art. 3 pkt 1, pkt 3 i pkt 6 ustawy - Prawo budowlane uznać należy, że wprowadzony zakaz zabudowy...

II SA/Kr 1649/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-27

z art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm). Zdaniem strony skarżącej cytowany przepis w brzmieniu...
obowiązującym w dacie podjęcia przedmiotowej uchwały definiował pojęcie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które należało rozumieć jako 'tytuł prawny...

II SA/Ol 1413/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-02-02

i Autostrad, który uwarunkował tym uzgodnienie planu. Jednakże w ocenie organu nadzoru zapis ten jest niezgodny z art. 35 Prawa budowlanego, który określa katalog wymaganych...
i wymagań w tym zakresie. Podniesiono przy tym, że art. 59 Prawa budowlanego określa warunki wydania decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego...

II SA/Ol 1202/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-12

lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, tj. budowli oraz obiektów małej architektury w rozumieniu Prawa budowlanego., Skargę na powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu...
budowy, a w świetle art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane budowa oznacza wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu...

II SA/Ol 1201/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-19

w rozumieniu Prawa budowlanego., Skargę na powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wniósł Wojewoda, reprezentowany przez radcę prawnego W. R...
nie definiuje pojęcia zakazu zabudowy, jednakże pojęcia tego nie można wykładać w oderwaniu od definicji budowy, a w świetle art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane budowa...

II SA/Ol 1204/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-10

, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, tj. budowli oraz obiektów małej architektury w rozumieniu Prawa budowlanego., Skargę na powyższą uchwałę...
, jednakże pojęcia tego nie można wykładać w oderwaniu od definicji budowy, a w świetle art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane budowa oznacza wykonywanie obiektu budowlanego...

II OSK 1041/15 - Wyrok NSA z 2015-10-06

. budowli oraz obiektów małej architektury w rozumieniu Prawa budowlanego., Skargę na powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wniósł Wojewoda...
. W jego ocenie, mając na uwadze treść art. 3 pkt 1, pkt 3 i pkt 6 ustawy - Prawo budowlane uznać należy, że wprowadzony zakaz zabudowy nie jest zupełny, gdyż dotyczy...

II OSK 1042/15 - Wyrok NSA z 2015-10-06

budowy. W jego ocenie, mając na uwadze treść art. 3 pkt 1, pkt 3 i pkt 6 ustawy - Prawo budowlane uznać należy, że wprowadzony zakaz zabudowy nie jest zupełny...
możliwości lokalizacji wszelkich obiektów infrastruktury technicznej, np. budowli w rozumieniu Prawa budowlanego, do których należą, m.in. oczyszczalnie ścieków, składowiska...
1   Następne >   +2   +5   +10   100