Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

III ARN 21/92 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1992-05-08

-techniczną służącą poinformowaniu o postanowieniach planu zagospodarowania przestrzennego., W braku podstaw prawnych w przepisach Prawa budowlanego i rozporządzenia...
jego zabudowy., Nie jest to jednakże sprawa z zakresu nadzoru urbanistyczno-budowlanego w której mogłaby być podjęta decyzja administracyjna. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy...

III SA/Wr 459/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-03-29

udokumentowania poniesionych kosztów remontu i adaptacji domu, a także wykonanie tych robót z naruszeniem procedur wynikających z Prawa budowlanego., Na skutek odwołania...
na uchybienia prawa materialnego w związku z błędnym zastosowaniem w sprawie przepisów prawa budowlanego. Rozstrzygnięcia Wojewody są w istocie różne, ale zgodne z prawem i wywierają...

II SA/Wr 726/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-03-09

stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym - art. 3 pkt 8 prawa...
lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej. Do wniosku dołączyła dowody zakupu materiałów budowlanych takich jak cementy, podkłady...

II SA 667/91 - Postanowienie NSA z 1991-09-11

Bez względu na to, czy decyzję pierwszoinstancyjną w sprawie nadzoru budowlanego wydał rejonowy organ rządowej administracji ogólnej czy też organ samorządowy właściwy...
aktu nazwanego 'opinią lokalizacyjną' w sytuacji gdy burmistrz miasta nie podał w nim podstawy prawnej, a obowiązujące prawo pojęcia 'opinii lokalizacyjnej' nie używa...

IV SA/Wa 1752/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-29

na ocenę przesłanek do wyrażenia sprzeciwu. Pozwolenie to wydawane jest na podstawie przepisów prawa budowlanego a więc zupełnie innych niż przepisy mające zastosowanie...
w [...], dalej zwana 'skarżącą', wnioskiem z 13 października 2015 r., wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych o wydanie zezwolenia na nabycie prawa własności nieruchomości...

II OW 1/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-27

. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), czy też art. 9a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...
do zachowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu kompetencji obejmującej miejscowo również miasto Wałbrzych także po uzyskaniu przez niego statusu miasta na prawach...

IV SAB/Po 139/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-20

OSK 1012/07 (wyrok dostępny pod adresem - orzeczenia.nsa.gov.pl): 'Termin 65 dni, o którym mowa w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego, należy liczyć zgodnie z art. 61 § 3...
. stwierdzenia, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 4. wymierzenia organowi grzywnę w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a. lub, 5. przyznania...

IV SA/Wa 1045/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-02

o NCBiR. (tamże)., Postępowanie w sprawie wymierzenia organowi kary pieniężnej za zwłokę, o którym mowa w art. 35 ust. 6 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (obecnie...
2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. 'w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej';, 5) naruszenie art. 18 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej...

V SA 1576/98 - Wyrok NSA z 1998-05-04

Ceramika Budowlana', zarzucając naruszenie prawa materialnego i przepisów postępowania, wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji., Skarżąca, podobnie jak we wniosku...
tego postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi 'G. - Ceramika Budowlana' Spółki z o.o. z siedzibą w Ś. Ś. na decyzję Ministra Spraw...

V SA/Wa 2901/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-14

zostanie wykorzystana na cele budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i jednorodzinnego (inwestycja budowlana) wskazując na zakres działalności podmiotu, obejmujący m.in....
przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, wykonywanie instalacji budowlanych czy wykonywanie robót budowlanych...
1   Następne >   +2   +5   10