Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Ka 2985/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-06-17

Nakaz wynikający z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ w świetle art. 52 tego prawa i art. 77...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku Józefa M. wstrzymał roboty budowlane związane z regulacją...

II OW 24/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-27

należy, że w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane - mosty zostały zakwalifikowane jako budowle. Pojęcie obiektu budowlanego wyjaśnia zaś art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego...
z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury., Ustawodawca w art. 61 ustawy Prawo budowlane nałożył na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek...

II OSK 1168/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

w zw. z art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, ale również z wykładni systemowej i celowościowej. Wznoszenie obiektów budowlanych oraz zasady...
ich utrzymania i użytkowania regulują odrębne przepisy prawa budowlanego, zaś organami czuwającymi nad ich przestrzeganiem są wyspecjalizowane w tym zakresie organy...

IV SA/Wa 2812/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-14

, który jest odbiornikiem wód drenarskich z działów drenarskich nr [...] i [...]. W tej sprawie pierwszeństwo ma Prawo wodnego w odniesieniu do urządzeń wodnych przed Prawem budowlanym...
, która to wynika z zapisów określonych w art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). Zastosowanie zwrotu...

II SA/Wr 2215/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-04-23

z art. 50 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89, poz.414 ze zm./ nakazano M. R. przedłożenie w terminie do dnia 31 grudnia 1998 r...
nr [...] wynosi około 5,5 m., W dalszej części uzasadnienia organ powołał się na przepis art.29 ust.2 pkt.4 oraz art.30 ust.1 pkt.1 Prawa budowlanego, który obliguje inwestora...

OW 151/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-18

postępowania w sprawie samowoli budowlanej urządzenia wodnego jest na podstawie art. 82 ust. 3 w zw. z art. 83 ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r...
pozwolenia wodnoprawnego (art. 192 Prawa wodnego). Wniosek ten skierowany był też do Komendy Powiatowej Policji w [...] oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

II OW 107/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-18

właściwość Wojewody Śląskiego na podstawie art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm. - dalej jako 'Prawo budowlane...
melioracji wodnych, powinien mieć zastosowanie art. 82 ust. 2 Prawa budowlanego. Norma z art. 82 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego wskazuje wojewodę jako organ administracji...

II OW 121/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-09

), wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 j.t), prawodawca...
: (1) kontrolę przestrzegania i stosowania prawa budowlanego, (2) kontrolę działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, (3) badanie przyczyn powstania...

II OSK 1793/12 - Wyrok NSA z 2013-12-17

. o drogach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 260), zw. dalej ustawą o drogach publicznych, art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 r., poz. 243...
, poz. 1623 ze zm.), zw. dalej Prawem budowlanym, w zw. z art. 16 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267), zw...

II OW 36/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-29

lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) powoływanej dalej jako prawo budowlane, bowiem nie należy do urządzeń wodnych hydrotechnicznych...
tej ustawy., Postępowanie w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, o jakim mowa w art.30 prawa budowlanego, podlega kompetencji organów architektoniczno...
1   Następne >   +2   +5   +10   100