Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Gl 2536/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-28

Budowlanego w C. w trybie art. 69 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( DZ.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.), kwoty [...] zł. tytułem wykonania robót zabezpieczających...
i porządkowania terenu wokół pawilonu, był zobligowany do podjęcia niezwłocznych działań w oparciu o art. 69 Prawa budowlanego. W tym celu zawarł z 'B' Sp. z o.o. umowę na wykonanie...

II GSK 964/12 - Wyrok NSA z 2013-10-01

ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) kwoty 1.857.908,70 zł tytułem wykonania robót zabezpieczających niezbędnych z punktu widzenia...
zobowiązanej. We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego organ wskazał, że był zobligowany do podjęcia niezwłocznych działań w oparciu o art. 69 Prawa budowlanego...

V SA/Wa 1339/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-08

lipca 1994 r. prawo budowlane, który stanowi odpowiednik art. 89 ust. 1-3 tego prawa a wcześniej art. 56 ust.1-3 prawa budowlanego z 1974r., co powoduje, że należy uznać...
to wydane w oparciu o treść art. 56 ust. 1 ustawy z 24 października 1974 r. prawo budowlane w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane w zw. z art. 123...

II GSK 1387/14 - Wyrok NSA z 2015-07-15

. 5 ust. 2 i art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409). WSA podniósł, że w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjęto...
, że przez pojęcie 'Utrzymanie obiektów budowlanych', użyte w tytule rozdziału 6 ustawy Prawo budowlane należy rozumieć zachowanie w dobrej sprawności, zachowanie w stanie...

III SA/Wr 377/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-05

jej do wykonania obowiązku wynikającego bezpośrednio z przepisu prawa, tj. udostępnienia organom nadzoru budowlanego dokumentacji budowy powykonawczej i użytkowej oraz protokołów...
z przepisami Prawa budowlanego. Wojewoda nałożył ponadto na zobowiązaną obowiązek zapłaty kwoty 68,00 zł za dokonane czynności egzekucyjne - wydanie powyższego postanowienia. Obie...

III SA/Wr 378/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-05

go do wykonania obowiązku wynikającego bezpośrednio z przepisu prawa, tj. udostępnienia organom nadzoru budowlanego dokumentacji budowy powykonawczej i użytkowej oraz protokołów...
Prawa budowlanego. Wojewoda nałożył ponadto na zobowiązanego obowiązek zapłaty kwoty 68,00 zł za dokonane czynności egzekucyjne - wydanie powyższego postanowienia. Obie...

I SA/Kr 1443/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-19

nienależnie pobraną. Dotacja mogła być przyznana na budynek mieszkalny, tymczasem przedmiotowy budynek w świetle przepisów prawa budowlanego nie jest budynkiem mieszkalnym...
niezawierającej podpisu, co w ocenie odwołującej się stanowi o rażącym naruszeniu prawa. Ponadto skarżonej decyzji zarzucono naruszenie art. 3 pkt 2a ustawy prawo budowlane w zw...

V SA/Wa 102/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-16

jako autor opracowanej przez siebie dokumentacji zachowuje do niej autorskie prawa osobiste, zaś zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz...
. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), dalej 'Prawo budowlane', pełnienie nadzoru autorskiego jest ustawowym obowiązkiem projektanta i autor projektu...

II GW 29/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-19

art. 69 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), poprzez wskazanie jako właściwego Wojewody [...]., Wnioskodawca stwierdził...
parteru oraz pryzmowania gruzu, a następnie ogrodzenia terenu, w celu zlikwidowania stanu zagrożenia, w trybie art. 69 Prawa budowlanego, który stanowi...

V SA/Wa 2846/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm., dalej: Prawo budowlane), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku...
przewidzianych przepisami prawa budowlanego. Tym samym organ naruszył normy art. 7 i 8 k.p.a. oraz art. 68 ust. 3 oraz art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazujące...
1   Następne >   +2   +5   +10   100