Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Lu 780/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-22

1. Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016 ze zm./, nie dają żadnych podstaw ku temu, iżby zasadnie w oparciu...
poszukiwać na gruncie odrębnej zupełnie ustawy Prawo budowlane, zwłaszcza, że przecież orzekając w sprawie o udostępnienie informacji publicznej starosta nie orzeka, jako organ...

II SA/Lu 781/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-22

, jest niezgodne z prawem budowlanym, gdyż ustawa określa organy kontrolne w procesie inwestycyjnym i zakres ich działania. Ponadto podniesiono, iż nie jest zasadny pkt II...
błędną interpretację ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów, ustawy prawo budowlane...

I OSK 485/09 - Wyrok NSA z 2009-10-28

Miasta Tarnobrzeg, powołując się na przepisy art. 81 ust.4 i art. 81c ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm...
przepis art. 81c ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego, skoro w piśmie nie żąda się udzielenia jakichkolwiek informacji, ani udostępnienia dokumentów oraz podanie o udzielenie jakich...

II SAB/Łd 19/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-13

, że: 'wszystkie budynki posiadają książki obiektów zgodnie z art. 64 ustawy Prawo budowlane. Budynki poddawane są okresowym kontrolą, a protokoły z kontroli stanowią załączniki...
do ww. książek. Zgodnie z art. 65 ustawy Prawo Budowlane Właściciel lub Zarządca jest zobowiązany udostępnić dokumenty jedynie przedstawicielom organu nadzoru...

II SAB/Rz 62/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-10-21

skarżącego, że w zakresie wskazanych robót zostanie przeprowadzona kontrola, a w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
nie wykazała naruszenia przepisów ustawy Prawo budowlane, wobec czego brak jest podstaw do prowadzenia postępowania w sprawie. Inwestor legitymuje się bowiem stosownym...

I OW 187/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

-budowlanej, w których na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w związku z art. 17 § 1 pkt 1 kpa organem administracji architektoniczno...
zastosowania przepisy ustawy - Prawo budowlane, albowiem ani Starosta w I instancji ani Wojewoda w II instancji, w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej...

II SAB/Po 2/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-06

. o przesłanie wszelkich informacji pomocnych przy dochodzeniu praw związanych z naruszeniem jego praw autorskich do projektu budowlanego, m.in. imion i nazwisk autorów...
innej osobie sporządzenie projektu budowlanego wykonawczego. W ocenie autora skargi dokumentacja ta została sporządzona wadliwie, a ponadto naruszono prawa autorskie...

II SAB/Wa 645/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w M. na rzecz skarżącej E. z siedzibą w W. kwotę 597...
[...],[...],[...],[...],[...],[...], [...],[...],[...],[...] i [...] obręb [...] położonych w miejscowości S. w wyniku której, w zakresie określonym w art. 59a ust. 2 Prawa budowlanego...

II SA/Sz 1109/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-12-11

przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Organ wskazał, iż przy zatwierdzaniu projektu budowlanego i wydawaniu...
budowlane). Zdaniem organu ustawa Prawo budowlane wystarczająco chroni interes publiczny, gdyż w określonej części, będącej przedmiotem wnioskowanej informacji, dbałość...

II SAB/Wa 268/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-14

zakresie:, 1) kopii oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm...
, otwieranych na zewnątrz i od zewnątrz, które projektant był obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy Prawo budowlane,, 3) kopii protokołu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100