Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II OSK 1462/17 - Wyrok NSA z 2018-01-24

. Ponadto ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718) nie zlikwidowano całkowicie obowiązku...
. rozporządzenia z 2000 r., Kolegium stwierdziło również, że w świetle art. 3 pkt 1b i pkt 3 oraz art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409...

II SA/Bd 416/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-11-21

prowadzenia prac budowlanych. Odnośnie sposobu (przewidzianego) wykorzystania tych budowli organ wskazał na definicję zawartą w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego., Wójt stwierdził...
, ze zmiana ustawy o broni i amunicji dokonana ustawą z dnia [...] marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718...

III SA/Lu 496/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-11-05

świerka i w najbliższych latach tak pozostanie. Natomiast wykaz obiektów budowlanych, które wymagają pozwolenia na użytkowanie jest zawarty w załączniku do ustawy - Prawo...
kompetencje do weryfikowania (badania), czy strzelnica zbudowana jest z zachowaniem wymogów prawa budowlanego oraz czy jest dopuszczona do użytku w rozumieniu przepisów, m.in....

III SA/Lu 316/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-10-29

art. 47 ustawy o broni i amunicji przez art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718...
stworzenia wymagałby spełnienia szeregu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane., Skarżący podniósł, że dla organizowanej przez niego...

II SA/Ol 260/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-31

powstała zgodnie z prawem na podstawie odpowiednich zgód m.in. organów architektoniczno-budowlanych. Podał, że w wyroku z 28 kwietnia 2020 r., sygn. II OSK 1097/19 NSA...
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2351). W związku z tym podstawowym warunkiem...

III SA/Gd 678/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-04-28

, czy na terenie przedmiotowej nieruchomości znajdują się obiekty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351...
strzelnicy w danym miejscu, czy strzelnica powstała zgodnie z prawem na podstawie odpowiednich zgód m.in. organów architektoniczno-budowlanych. Ma to zagwarantować realizację...

II SA/Ke 1117/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-02-13

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Zgodnie z przepisami tej ustawy, w zależności od konstrukcji strzelnicy, może być ona uznana za budynek (art. 3 pkt 2...
, czyli obiektem budowlanym wzniesionym zgodnie z przepisami prawa. Ustalenie, że przedstawiony organowi do zatwierdzenia dokument - regulamin strzelnicy - nie dotyczy obiektu...

III SA/Łd 208/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-16

środowiska. Strzelnica nie powstała zgodnie z prawem na podstawie odpowiednich zgód, w tym organów architektoniczno - budowlanych. Wnioskodawca nie uzyskał odrębnych zgód...
, która nie spełnia powyższej definicji' (z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 f. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) 'nie jest obiektem budowlanym, co w konsekwencji oznacza...

II SA/Rz 66/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-03-27

jest wprost jako tymczasowy obiekt budowlany, co powoduje, że podlega rygorom prawa budowlanego. By regulamin został zatwierdzony, a tym samym strzelnica mogła rozpocząć...
być regulowane innymi przepisami, którymi są słusznie wskazane przez organ I instancji, m.in. przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - ( t. j. Dz. U. z 2017 r...

II SA/Rz 1299/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-11-10

dokumentów wykazujących zgodność strzelnicy z przepisami prawa budowlanego, w szczególności pozwolenia na budowę, zezwolenia na użytkowanie strzelnicy oraz opinii Regionalnego...
nie jest budowlą w rozumieniu ustawy Prawo budowlane., Dalej Wójt przytoczył orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, w których wyrażono stanowisko, że niezależnie...
1   Następne >   +2   +5   10