Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 2153/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

nieruchomości przekazywanej Parafii wyliczona została w operacie szacunkowym z dnia 25 maja 2005 r. (...) przy założeniu, że nieruchomość ma wymagany przepisami prawa dostęp...
. Działka nr [...] przy Al. [...] przekazana została Parafii jako nieruchomość zamienna za grunty budowlane w centrum W., zatem wartość gruntu przekazanej Parafii w zamian...

I SA/Wa 33/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-13

, przeszły z mocy prawa na własność Parafii Katolickiej p.w. św. [...][...] w [...] - dalej zwanej 'Parafią' oraz że są one zabudowane kościołem parafialnym, plebanią...
przewidziano, że nieruchomości lub ich części, pozostające w dniu wejścia w życie ustawy we władaniu kościelnych osób prawnych, stają się z mocy prawa ich własnością...

I SA/Wa 189/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-20

., W toku postępowania ustalono następujący stan faktyczny., Decyzją z dnia [...] stycznia 1996 r. nr [...] Wojewoda [...] stwierdził przejście z mocy prawa - na rzecz...
się z mocy prawa własnością Parafii [...] w A., Wojewoda ustalił, że w dniu w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 17 maja 1989 r., o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego...

II OSK 1955/18 - Wyrok NSA z 2019-07-25

r., stwierdzającej z kolei nabycie z dniem 7 września 1995 r. przez Diecezję P. w Rzeczpospolitej Polskiej nieodpłatnie prawa własności udziału wynoszącego ... części...
wejścia w życie ustawy we władaniu Kościoła i jego osób prawnych stają się z mocy prawa ich własnością, o ile nie narusza to praw niepaństwowych i niesamorządowych osób...

II OSK 619/18 - Wyrok NSA z 2020-01-28

. w części dotyczącej dz. nr ... rażąco narusza prawo., Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 ustawy - Prawo o postępowaniu...
przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:, a) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw...

I SA/Wa 1862/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-13

. nr [...], stwierdzającej przejście na rzecz Zgromadzenia Sióstr [...] Prowincji W. z siedzibą w. W. prawa własności nieruchomości położonej w W., oznaczonej jako działka nr [...], obręb...
[...], o powierzchni [...] m2 i odmawiającej stwierdzenia przejścia na rzecz Zgromadzenia Sióstr [...] Prowincji W. z siedzibą w W. prawa własności nieruchomości...

I SA/Wa 1931/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-07

[...] ha, zapisana w księdze wieczystej [...] gm. kat. K. w Sądzie Powiatowym w B., jako uprzednia własność Towarzystwa Budowlanego '[...]' Sp. z o.o. w W., stanowiła...
Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdził, że orzeczenie Urzędu do Spraw Wyznań z dnia [...] maja 1961 r. wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu...

I SA/Wa 983/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-17

. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2008 r. stwierdzającą nabycie przez Parafię prawa własności nieruchomości położonej...
. [...] prawa własności nieruchomości położonej w [...] przy ul. [...], oznaczonej jako działka ewidencyjna nr [...] o powierzchni [...]. W uzasadnieniu wyżej wymienionej...

I SAB/Wa 567/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-11

się przewlekłości w prowadzeniu postępowania, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Komisji [...] na rzecz...
. z art. 30 ust. 4 ustawy polegające na nieumorzeniu postępowania regulacyjnego w sytuacji, gdy postępowanie regulacyjne nie może naruszać praw nabytych przez osoby trzecie...

I SA/Wa 70/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-22

zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia [...] czerwca 2005 r. nr [...], stwierdzającą przejście z mocy prawa na własność Prowincji [...] w K...
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, ze zm.) stwierdził przejście z mocy prawa na własność Prowincji [...] w K. przedmiotowej nieruchomości...
1   Następne >   2