Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 63/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Art.37 ust.3 Prawa budowlanego nie stosuje się wówczas, gdy wprawdzie wydano decyzję na podstawie art. 36a ust. 2 Prawa budowlanego, ale organ nadzoru budowlanego wydał...
już decyzję na podstawie art. 51 ust.5 Prawa budowlanego. W takim przypadku wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art...

II OW 166/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-26

ust. 4 Prawa budowlanego., Starosta Starachowicki, powołując się na uchwałę NSA z dnia 16 listopada 2001 r., I OPS 9/01 wskazał, iż z przepisu art. 37 prawa budowlanego...
posiada wyłącznie kompetencje wymienione w art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego, a pozostałe kompetencje należą do organu architektoniczno-budowlanego (art. 82). Ustawodawca...

II OW 107/10 - Postanowienie NSA z 2011-04-07

, w tym w szczególności z samego zgłoszenia z dnia [...] kwietnia 2010 r., w którym powołano się na przepisu art. 71 ustawy Prawo budowlane, że sprawa, z którą wystąpiła Fundacja...
jest sprawą z zakresu Prawa budowlanego. Zatem Fundacja kierując zgłoszenie do Delegatury Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy...

II OW 165/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-26

wyeliminowana z obrotu prawnego (wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 maja 2013 r., VII SA/Wa 316/13). Zgodnie z art. 37 ust. 2 Prawa budowlanego, w przypadku gdy roboty...
przez organ nadzoru budowlanego w trybie art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego (tak wyrok NSA z dnia 16 marca 2011 r., II OSK 490/10). Rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie...

II OW 72/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-15

budowlanego będącego jednocześnie urządzeniem wodnym, właściwym jest organ wydający pozwolenia wodnoprawne, zwłaszcza zaś wtedy, gdy inwestor uzyskał wymagane Prawem wodnym...
. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ustalił natomiast, że inwestorzy nie legitymują się pozwoleniem na budowę. W świetle Prawa wodnego nie doszło do samowoli, zatem...

II OW 37/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-23

, potwierdzającego możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (obiekt położony przy ul...
budowlane o którym mowa w art. 67 ust. 2 pkt 3 lit. c ustawy o pomocy społecznej jest zaświadczeniem znajdującym się w zakresie aktów z art. 54 i 55 ustawy Prawo...

II OW 32/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-16

., bez uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu postanowienia Starosta stwierdził, że zostały naruszone przepisy ustawy - Prawo budowlane, a zgodnie...
z art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego do właściwości rzeczowej powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje...

II OW 14/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-16

Miasta Gdyni o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu Gdyni a Prezydentem Miasta Gdyni...
. nr [...],[...]) postanawia: wskazać Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu Gdyni jako organ właściwy w sprawie. Pismem z dnia 1 lutego 2013 r. Prezydent...

II OW 79/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

P. powołując się na art. 37 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w brzmieniu obowiązującym od 28 czerwca 2015 r. W ocenie Starosty P., w sprawie powinien mieć...
jednak zastosowanie powołany przepis w brzmieniu sprzed tej daty. Wynika to, jak wskazał, z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane...

II OW 133/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-27

przez Starostę Powiatu G. na rozbudowę jak wyżej i wydał decyzję nr [...] z dnia [...] stycznia 2010 r. w oparciu o art. 50 ust. 1 pkt 1 i art. 51 ust. 1 Prawa budowlanego...
w rozumieniu art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Nie zmienia tego fakt późniejszego wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji udzielającej pozwolenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   96