Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Sz 247/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-08-11

przekonywania, przez brak prawidłowego uzasadnienia decyzji w kwestii związku klasyfikowania poszczególnych elementów konstrukcji obiektów budowlanych w świetle przepisów prawa...
, nie mogą być uznane za części konstrukcji., W kwestii pominięcia przepisów prawa budowlanego przy klasyfikacji zakwestionowanych towarów, organ odwoławczy stwierdził...

I SA/Ka 2242/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-14

prawo budowlane, albowiem skarżący znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu. Wskazano na treść art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
przestrzennym oraz art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo budowlane, zapewniającą ochronę uzasadnionych interesów właścicieli działek sąsiednich i działek położonych w zasięgu...

III SA/Gd 1018/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-18

prawem stanowiska innego organu (pkt 6)., Wnioskując o wznowienie postępowania strona wskazała na nowy dowód- opinię nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego...
lub zakazami. Uwspólnotowienie towaru, który z zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie powinien być objęty procedurą dopuszczenia do obrotu, może najwyżej wymuszać...

III SA/Gd 1019/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-18

lub zakazami. Uwspólnotowienie towaru, który z zgodnie z przepisami prawa budowlanego (analogicznie przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, o ochronie środowiska, etc...
została wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu., Po wydaniu decyzji ostatecznej strona dowiedziała się o nowej okoliczności faktycznej oraz nowym...

III SA/Gd 1017/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-18

celny powstaje nawet wówczas, jeżeli towar objęty jest ograniczeniami lub zakazami. Uwspólnotowienie towaru, który zgodnie z przepisami prawa budowlanego (analogicznie...
bez uzyskania wymaganego stanowiska organu nadzoru budowlanego (art. 240 § 1 pkt 5 i 6 o.p.). Wskazała przy tym na opinię [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

III SA/Gd 353/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-19

, ogrodzenia i bramy należą do pojęć prawa budowlanego. W świetle regulacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118, ze zm...
.) ogrodzenia są zaliczane do urządzeń budowalnych - art. 3 pkt 9) Prawa budowlanego. Tym samym organ celny powinien rozważyć powołanie osoby posiadającej wiadomości specjalne...

III SA/Po 364/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-12-01

. Zdaniem Dyrektora Izby Celne konieczność zamontowania elementów zgodnie z wymogami prawa budowlanego nie ma również znaczenia dla dokonywania takiej klasyfikacji...
a rozumieniem definicji elementów konstrukcji obiektów budowlanych zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm...

III SA/Gd 704/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-19

prawa budowlanego. W świetle regulacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) ogrodzenia są zaliczane do urządzeń...
budowlanych - art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego. Tym samym organ celny powinien rozważyć powołanie osoby posiadającej wiadomości specjalne w zakresie konstrukcji budowlanych...

III SA/Po 473/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-27

klasyfikacją celną a rozumieniem definicji elementów konstrukcji obiektów budowlanych zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156...
zapisami Nomenklatury Scalonej oraz Wyjaśnieniami do Taryfy celnej, wobec czego wszelkie inne uregulowania prawne, m. in. z zakresu Prawa budowlanego pozostają bez znaczenia...

I GSK 967/10 - Wyrok NSA z 2012-02-08

w celu wydania opinii w zakresie użycia importowanych elementów konstrukcji oraz w celu spełnienia przez nie określonych wymogów prawa budowlanego nie było uzasadnione...
przedmiotem oceny organu celnego nie była zgodność konstrukcji balustrady czy ogrodzenia z przepisami prawa budowlanego, a cechy i charakter elementów użytych do wykonania...
1   Następne >   +2   +5   +10   72