Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Ol 800/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-03-04

. Zarzucił, że unormowanie to narusza art. 59 ust. 1 i art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 4 Prawa budowlanego poprzez wykluczenie prawa zabudowy...
obiektu, zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane. Podniósł, że decyzja o warunkach zabudowy jest promesą, przyrzeczeniem publicznym uzyskania pozwolenia na budowę...

II OSK 1502/14 - Wyrok NSA z 2016-02-18

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez wykluczenie prawa zabudowy...
budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku letniskowego. Decyzją z dnia [...] sierpnia 2011r. Starosta Szczycieński przeniósł prawo z decyzji o pozwoleniu na budowę na P...

IV SA/Wa 1391/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-02

(przedszkola i szkoły) zbudowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, zgodnie z obowiązującym wtedy prawem budowlanym. Ich dostosowanie do wymogów prawa...
[...] Urzędu Wojewódzkiego, Burmistrz zauważył, iż rozbudowa budynku zgodnie z przepisami prawa budowlanego jest budową wymagającą pozwolenia na budowę. W ocenie Burmistrza...

IV SA/Wa 1390/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-12

podmiotów, które nabyły prawo zabudowy lub są w trakcie realizacji inwestycji budowlanej,, - art. 140 K.c., poprzez bezprawne ograniczenie prawa korzystania z nieruchomości...
), są niejasne, z uwagi na brak przepisów przejściowych. Nie uwzględniono praw nabytych przez inwestorów, będących w trakcie realizacji procesów budowlanych, co prowadzi...

II OSK 1346/08 - Wyrok NSA z 2009-03-17

tego aktu., Dodatkowo, rozporządzenie posługuje się nieprecyzyjną terminologią nie mającą odzwierciedlenia w przepisach prawa budowlanego oraz ustawie o planowaniu...
w przepisach prawa budowlanego i planowania i zagospodarowania przestrzennego., Wreszcie organ wskazał, że podstawą do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania...

II OSK 445/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

oświatowe (przedszkola i szkoły) zbudowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, zgodnie z obowiązującym wtedy prawem budowlanym, stąd ich dostosowanie do wymogów...
prawa budowlanego wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych kosztów. Burmistrz wskazał też, że w ostatnich latach w dzielnicy Ursus powstało wiele domów...

II OSK 3108/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-05

.), art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), poprzez ich niezastosowanie brak przyjęcia, że przepis § 3 ust. 1 pkt 7...
prawa. Sąd I instancji zauważył, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań...

II SA/Go 726/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-31

, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności prawa ochrony środowiska, ochrony przyrody, zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego. Nieuprawnione...
o ochronie przyrody, który dotyczył zakazu realizacji na tym obszarze przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy Prawo ochrony...

II SA/Gd 28/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-13

3, 9 i 10, wykonywanej przez Inspekcję Ochrony Środowiska., 3. Przepis ust. 2 nie narusza przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 r...
. 9 ust. 1 pkt 19a, art. 64a, art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469), w następujących okolicznościach faktycznych., Jak wynika...

IV SA/Wa 2582/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-30

objętym obszarem, jednocześnie jednak używa pojęć, które nie znajdują odzwierciedlenia w przepisach prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego...
[...] lipca 2003r. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół P., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że wydane rozporządzenie naruszyło prawo...
1   Następne >   +2   +5   8