Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

SA/Ka 1058/87 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1988-03-30

art. 37 ust. 1 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze /Dz.U. 1978 nr 4 poz. 12 ze zm./ oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane...
/Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ i par. 43 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawach nadzoru urbanistyczno-budowlanego /Dz.U. nr 8 poz...

VI SAB/Wa 180/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-27

do istniejącego w dziedzinie prawa. Linia energetyczna została zbudowana w warunkach samowoli budowlanej i bez zachowania przepisów prawa budowlanego [...]. W samym...
decyzji w przedmiotowej sprawie'., W związku ze zgłoszonymi przez skarżącego wątpliwościami odnośnie dokumentów wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane, a dotyczących...

VI SAB/Wa 90/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-23

, organ uchyla się od załatwienia skargi., W ocenie skarżącej bezczynność Prezesa URE utrwala stan niezgodności z prawem wynikający z użytkowania obiektu budowlanego...
z przysługującym jej prawem składa środki zaskarżenia, co jednak opóźnia uzyskanie ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez organy nadzoru budowlanego, co z kolei warunkuje...

II SA/Bk 371/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-27

. wskazała, że uchwała godzi bezpośrednio w interes Spółki jako przedsiębiorcy działającego na terenie Gminy Jeleniewo oraz narusza regulacje:, - prawa budowlanego - poprzez...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez nieuzasadnione rozszerzenie kręgu podmiotów będących stronami postępowania o pozwolenie na budowę - o wszystkie osoby...

VI SA/Wa 2073/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-17

przeniesienia praw wynikających z takiej decyzji - zezwolenia (np. art. 40 Prawa budowlanego). Zdaniem organu zarówno obecna, jak i obowiązująca poprzednio ustawa Prawo...
art. 5 ust. 3 i ust. 7a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 ze zm.), dalej p.a. oraz art. 494 § 2 ustawy z dnia 15 września...

VI SA/Wa 2074/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-17

umożliwiających przeniesienia praw wynikających z takiej decyzji - zezwolenia (np. art. 40 Prawo budowlane). Zdaniem organu zarówno obecna, jak i obowiązująca poprzednio ustawa...
art. 5 ust. 3 i ust. 7a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 ze zm.), dalej p.a. oraz art. 494 § 2 ustawy z dnia 15 września...

VI SAB/Wa 13/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-14

i zakończenie inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, i innych stosownych dokumentów technicznych - w szczególności warunków...
wniosek nie zawierał wszystkich niezbędnych danych koniecznych do rozpoznania sprawy, w szczególności określonych w art. 33 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE...

VI SA/Wa 2075/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-17

, ale tylko w drodze wyraźnego wprowadzenia regulacji umożliwiających przeniesienia praw wynikających z takiej decyzji - zezwolenia (np. art. 40 Prawo budowlane). Prezes Agencji...
i ust. 7a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 ze zm.), dalej p.a. oraz art. 494 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks...

VI SA/Wa 2079/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-15

przeniesienia praw wynikających z decyzji, umożliwia to np. art. 40 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczający przeniesienie praw z pozwolenia na budowę. Podkreślił w związku...
. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej jako 'Kpa.') oraz art. 5 ust. 3 i ust. 7a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo...

VI SA/Wa 2081/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-15

- Prawo budowlane, dopuszczający przeniesienie praw z pozwolenia na budowę. Podkreślił w związku z tym, że zarówno obecna, jak i obowiązująca poprzednio ustawa - Prawo...
. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej jako 'Kpa.') oraz art. 5 ust. 3 i ust. 7a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo...
1   Następne >   3