Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 214/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-14

. - Prawo budowlane., Organ wyjaśnił, że będący przedmiotem kontroli wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną EN 197-1:2011 Cement - Część 1: Skład, wymagania...
za kontrolowanego i obciążony kosztami badania pobranej próbki wyrobu budowlanego, co z kolei sprowadza się do pozbawienia skarżącego prawa do zgłaszania wniosków...

VI SA/Wa 2721/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-28

, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane., W myśl art. 5 ust. 2 ustawy o wyrobach budowlanych wyrób budowlany nieobjęty normą...
podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane., W piśmiennictwie wskazuje się , że chroniąc interes publiczny...

VI SA/Wa 660/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

do tut. Sądu, w której zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 36j ust. 1 w zw. z art. 36b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz...
, spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.., Art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych stanowi...

VI SA/Wa 105/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-27

. 1 pkt 1 ustawy prawo budowlane. Ponadto produkty te są tynkami dekoracynymi i nie mogą być uznane ani za 'element murowy', ani za 'zaprawę murarską...
ustawy - Prawo budowlane, gdyż nie są zaprawą tynkarską., Organ odwoławczy przeprowadził dodatkowe postępowanie wyjaśniające i w jego ramach zwrócił się do Instytutu...

VI SA/Wa 949/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-25

nie przeszły wymaganej prawem oceny zgodności. Stąd bezzasadnie zostały oznakowane znakiem budowlanym oraz znakiem CE - i jako niespełniające wymagań ustawy o wyrobach...
także, jak w odwołaniu, naruszenie prawa materialnego: art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych w zw. z § 4 ust. 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra...

VI SA/Wa 928/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-27

prawa materialnego tj. art. 36j ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych, poprzez uwzględnienie przez GINB (a także organ I instancji), jako dyrektyw wymiaru kary pieniężnej...
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane., W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego...

VI SA/Wa 1183/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-24

wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym wyrobów budowlanych niezgodnie z przepisami prawa może stanowić okoliczność obciążająca i skutkować...
dotyczący naruszeń prawa procesowego w zakresie braku ustaleń i wyjaśnień organu odnośnie tzw. niepewności rozszerzonej badań., Zgodnie z art. 4 uwb wyrób budowlany...

VI SA/Wa 107/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-14

ilość wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym wyrobów budowlanych niezgodnie z przepisami prawa może stanowić okoliczność obciążająca...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane., W myśl art. 5 ust. 1 uwb wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną...

VI SA/Wa 8/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-15

przekraczającej wartość towaru, Główny Inspektor wyjaśnił, że żaden przepis prawa w ustawie o wyrobach budowlanych odnoszący się do kwestii wymierzania kar, nie uzależnia...
wyrobów budowlanych., Skarżący podniósł, że organ I instancji nie zajął w ogóle stanowiska w przedmiocie podnoszonego wyżej zarzutu naruszenia prawa, zaś organ II instancji...

VI SA/Wa 81/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-27

wyrobów budowlanych niezgodnie z przepisami prawa może stanowić okoliczność obciążająca i skutkować podwyższeniem kary pieniężnej., Jak ustalił organ odwoławczy, producent...
naruszeń prawa procesowego w zakresie braku ustaleń i wyjaśnień organu odnośnie tzw. niepewności rozszerzonej badań., Zgodnie z art. 4 uwb wyrób budowlany może być wprowadzony...
1   Następne >   +2   +5   +10   21