Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 412/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-03-23

od obowiązujących przepisów. Jako podstawę prawną organ wskazał art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 ze zm...
naruszył art. 28 Prawa budowlanego oraz, że nie zawiadomił o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie inwestor...

VII SA/Wa 2009/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-15

, że zgodnie z art. 59g ust. 5 w związku z art. 49b ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 Poz. 1623 - tekst jedn. z późn. zm...
sprawę, do opłaty legalizacyjnej nie mają zastosowania przepisy Działu III, w tym przepisy art. 67a § 1 pkt 1 i 3 Ordynacji podatkowej, gdyż w ustawie Prawo budowlane brak...

II SA/Sz 715/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-12-03

Budowlanego decyzją z dnia (...) w oparciu o art. 3 pkt 17, art. 48, art. 52, art. 80 ust. 2, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo...
budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.); dalej Prawo budowlane nakazał R W, zamieszkałemu w miejscowości R (...) rozbiórkę garażu jednostanowiskowego...

II SA/Ol 1018/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-06-23

Prawo budowlane, postanowienie, którym wstrzymał nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na dz. nr [...] w miejscowości A, gm...
decyzją o pozwoleniu na budowę, do której zobowiązany był na podstawie art. 28 Prawa budowlanego (rozbudowa i nadbudowa nie są zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji...

II SA/Sz 661/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-01-21

[...] m2, która została wybudowana jeszcze przed ustawą nową prawa budowlanego w [...] r. ...'., Starosta postanowieniem z dnia [...] r., znak: [...] uznając się niewłaściwym...
. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) przekazał przedmiotowy wniosek Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, jako organowi właściwemu rzeczowo...

II SA/Sz 549/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-16

z dnia, [...] r., znak: [...], na podstawie art. 48 ust 1 prawa budowlanego, Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał M. i B. S. rozbiórkę garażu [...], wybudowanego...
organ odwoławczy wyjaśnił, że nie istnieją znowelizowane przepisy Prawa budowlanego umożliwiające legalizacje samowoli budowlanej pod warunkiem złożenia wniosku o wydanie...

II SA/Ke 224/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-05-25

Inspektora Nadzoru Budowlanego zarzucając mu rażące naruszenie ustawowych obowiązków nałożonych art. 84a ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego, poprzez niedokonanie kontroli wykonania...
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przepis ten stanowi, że organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego sprawdzają wykonywanie...

VII SA/Wa 2334/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-04

. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego [...] działając na podstawie art. 49 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118...
marca 2009 r. W. F. wniósł o umorzenie w/w opłaty legalizacyjnej na podstawie art. 59 g Prawa budowlanego w związku z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r...

IV SA/Po 203/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-21

.) oraz art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. z 2019 r., poz. 1186 t.j.) PINB nakazał współwłaścicielom budynku mieszkalnego wielorodzinnego...
nieruchomości oraz zarządca nieruchomości. Status strony tego podmiotu wynika z prawa własności do budynku i przepisów Prawa budowlanego. Organ I instancji przedstawił...

II SA/Bd 360/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-06-22

ponownego pozwolenia na użytkowanie tej hali toczy się postępowanie administracyjne w trybie art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r...
pozwolenia na użytkowanie obiektu na nieruchomości graniczącej. Zdaniem strony skarżącej regulacja wprowadzona przez przepis art. 59 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100